Dochodzenie należności – zmiany prawne

Dochodzenie należności – zmiany prawne

Dochodzenie należności – zmiany prawne.

Dochodzenie zaległych (znacznie przeterminowanych) należności na drodze postępowania sądowego, na podstawie projektu nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, skróci czas na dochodzenie tych roszczeń. Zmiany mają równocześnie dyscyplinować i wspierać wierzycieli w odzyskaniu swoich pieniędzy.

Termin przedawnienia – z 10 na 6 lat

Zmiany dotyczące dochodzenia roszczeń obejmować będą:

  1. Skrócenie ogólnego terminu przedawnienia z 10 lat do 6 lat
  2. Przyjęcie za koniec terminu przedawnienia roszczenia – ostatniego dnia roku kalendarzowego

W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, takich jak czynsz najmu i dzierżawy, termin przedawnienia nie ulegnie zmianie i nadal wynosić będzie  3 lata.

Ponadto sześcioletni termin przedawnienia obejmować będzie również roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, w tym także roszczenia stwierdzone ugodą zawartą przed sądem, sądem polubownym lub też ugodą zawartą przed mediatorem oraz zatwierdzoną przez sąd.

Pełna mobilizacja i dyscyplina

W uzasadnieniu projektu Ministerstwo wyjaśniło, że skrócenie okresu przedawnienia ma mobilizować strony do sprawnego regulowania swoich spraw. Co więcej, sądy będą zobowiązane do zbadania, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli, po analizie materiału dowodowego, sąd stwierdzi, że upłynął termin przedawnienia, powództwo będzie oddalone i żadna czynność dłużnika nie będzie już do tego potrzebna. Projekt ma więc zmobilizować wierzycieli do szybkiego podejmowania czynności, które wyegzekwują środki od dłużnika.

7 dni do komornika

Ponadto projekt nowelizacji ustawy przewiduje również zmiany dotyczące egzekucji komorniczej z rachunku bankowego. Obecnie banki są zobowiązane do niezwłocznego przekazania zajętej kwoty komornikowi. Zmiany wprowadzają 7 dniowy termin – podczas którego zajęta kwota na rachunku bankowym w wyniku egzekucji komorniczej nie trafi natychmiast na konto komornika. Banki przekażą zajętą kwotę nie wcześniej niż po upływie 7 dni.

Zmiany, które wkrótce wejdą w życie powinny zdyscyplinować wierzycieli do systematycznego zarządzania swoimi należnościami, w celu uniknięcia rozciągniętego w czasie dochodzenia należności!

Tylko dyscyplina w zarządzaniu należnościami znacznie ograniczy ryzyko przewlekłego dochodzenia należności, w tym na drodze postępowania sądowego, a zmiany dotyczące okresu przedawnienia nie będą miały wpływu na sprawne funkcjonowanie firmy czy zachowanie płynności finansowej.

Jako dobra rada – pamiętajmy, że:

Dyscyplina jest matką dobrobytu! Ajschylos

 

Kinga Janus

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Chroń swój interes i odbierz 10% zniżkę!

Zapisz się do newslettera, płać mniej za dochodzenie należności i bądź na bieżąco z wiedzą, dzięki której ochronisz swoje finanse i poczujesz spokój.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)