Umowa współpracy – jakie przynosi korzyści?

Umowa współpracy – jakie przynosi korzyści?

Umowa współpracy – jakie przynosi korzyści?

Umowa współpracy to dokument, który chroni dwie rzeczy: Twoje pieniądze i nerwy. Dlaczego? Ponieważ, w chwili powstania jakichkolwiek wątpliwości mamy wszystko: czarno na białym, możemy odwołać się do konkretnych zapisów i szybciej rozwiązywać ewentualne niejasności.

Dobra umowa, czyli jaka?

Kiedy zaczynasz współpracę z nowym Kontrahentem radzimy, abyś zawsze zawierał umowę, która jasno reguluje i potwierdza ustalenia stron.

Jednym z przykładów jest zawarcie umowy dotyczącej współpracy w zakresie sprzedaży towarów lub usług. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, do której zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Ważne jest, by umowa zawierała kluczowe zapisy, regulujące wzajemną współpracę:

 • Precyzyjne określenie stron umowy – w przypadku przedsiębiorców – potwierdzenie danych na podstawie rejestru z KRS lub/i CEIDG
 • Określenie osób reprezentujących podmioty zawierające umowę (imię, nazwisko oraz stanowisko z jednoczesnym potwierdzeniem czy osoba podpisująca przygotowaną umowę, może reprezentować firmę oraz zaciągać zobowiązania)
 • Czas na jaki zostaje zawarta umowa (określony, nieokreślony), w tym uwzględnienie okresu wypowiedzenia umowy
 • Precyzyjne określenie przedmiotu umowy oraz wykonanie lub/i dostarczenie przedmiotu umowy (sprzedaż towaru, wykonanie usługi)
 • Formę zamówienia towaru lub usługi (specjalny formularz, droga mailowa, telefoniczna itp.)
 • Forma dostarczenia przedmiotu umowy
 • Określenie sposobu rozliczenia oraz terminu płatności – na podstawie wystawionego Rachunku lub Faktury VAT
 • Uwzględnienie nr rachunków bankowych dot. wzajemnych rozliczeń
 • Uwzględnienie zakresu odpowiedzialności stron za niewykonanie, nienależyte lub nieterminowe wykonanie warunków umowy (określenie kar – konsekwencji finansowych za niewykonanie, nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy)
 • Informacja o możliwości, sposobie oraz warunkach reklamacji
 • Postanowienia końcowe oraz formy zmiany treści umowy
 • Załączniki do umowy (wzór załączników, wykorzystywanych podczas współpracy w ramach zawartej umowy)

Coraz częściej w zapisach umowy pojawia się potwierdzenie, że dany podmiot, z którym rozpoczynamy współpracę jest czynnym podatnikiem VAT!

Należy również pamiętać, że dodatkowe ustalenia powstałe po zwarciu umowy współpracy powinny zostać przygotowane pisemnie w formie aneksu do umowy!

Umowa – korzyści

Oto korzyści dla obu stron, które wynikają z zawarcia umowy współpracy:

 • Potwierdzenie wcześniej uzgodnionych warunków współpracy
 • Przejrzystość oraz klarowność w uzgodnionych warunkach współpracy
 • Jasne zasady wzajemnych rozliczeń
 • Zabezpieczenie bieżących oraz przyszłych należności wierzyciela
 • Ochrona firmowych pieniędzy
 • Ochrona zdrowia – mniej nerwów

Pamiętajmy, że w przypadku wszelkich umów prawne zapisy precyzuje kodeks cywilny. Warto więc sporządzać nawet proste, jednostronicowe umowy, dzięki którym zabezpieczymy interesy każdej ze stron.

Umowa będzie ważnym zabezpieczeniem naszych pieniędzy w chwili dochodzenia należności wynikających z zawartej umowy. Strona, która nie wywiązała się z ustalonych warunków (nie uregulowała należności lub nie wywiązała się z umowy narażając nas na dodatkowe koszty) nie będzie miała podstaw do wstrzymania wypłaty należnych nam pieniędzy.

 

Kinga Janus

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy