Tarcza Antykryzysowa – Zmiany w Prawie Medycznym

Tarcza Antykryzysowa – Zmiany w Prawie Medycznym

Tarcza antykryzysowa – jakie wprowadza zmiany w prawie medycznym? Dziś o uchwaleniu zmian dotyczących najważniejszego sektora, dzielnie walczącego z pandemią i pokonującego trudności związane z brakiem środków, personelu oraz podstawowych sprzętów i artykułów największej potrzeby, chroniących przez zakażeniem.

Czy jest „tarcza antykryzysowa”?

We wtorek 31 marca 2020 r. Sejm zakończył prace nad tzw. tarczą antykryzysową, której celem jest ułatwienie walki z epidemią i ratowanie gospodarki krajowej. Jeszcze tego samego dnia ustawa została podpisana przez prezydenta, co oznacza, że w znacznej większości zacznie ona obowiązywać od 01 kwietnia 2020 r. Chociaż ustawa ta jest niezwykle istotna pod kątem pomocy przedsiębiorcom, zawiera także inne regulacje, o których w mediach nie mówi się wcale lub mówi się bardzo mało. Mowa tutaj o szeregu zmian istotnych z punktu widzenia podmiotów leczniczych jak i personelu medycznego.

A zatem, jakie zmiany w prawie medycznym wprowadza „tarcza antykryzysowa”?

 • Zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Przesunięcie terminów egzaminów zawodowych medycznych
 • Zmiany w publicznej służbie krwi
 • Rozszerzenie uprawnień farmaceutów przy wystawianiu recept
 • Przesuniecie terminów kontroli
 • Zmiany dotyczące obowiązkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantanny
 • Uproszczona dokumentacja medyczna
 • Uproszczony tryb tworzenia nowych podmiotów leczniczych
 • Polecenie pracy przy zwalczaniu epidemii
 • Uproszczony tryb powrotu do pracy pielęgniarek i położnych
 • Uproszczony tryb finansowania projektów ABM
 • Ponadwymiarowa praca w podmiotach medycznych
 • Możliwość udzielania teleporad
 • Zawieszenie konkursów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i możliwość przedłużenia poprzednich umów
 • Zmiany dotyczące ratowników medycznych

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do obowiązujących już ustaw. Zmianie mają ulec przepisy w następujących ustawach:

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 o publicznej służbie krwi
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
 • Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zmiany w prawie medycznym wprowadzone przez „tarczę antykryzysową” – dodatkowe uprawnienia poszczególnych służb.

Dodatkowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, wojewódzki inspektor sanitarny będzie miał prawo wydawać powiatowym inspektorom sanitarnym polecenia realizacji dodatkowych zadań zapobiegawczych lub kontrolnych lub też będzie on mógł nakazać podjęcie określonych czynności w sytuacji, w której właściwy do tego powiatowy inspektor sanitarny nie będzie w stanie ich wykonać z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa np. poprzez brak zasobów do ich wykonania. Zgodnie z uzasadnieniem Sejmu, zmiana ta ma w szczególności objąć produkty biobójcze, w tym środki dezynfekujące.

Ponadto wprowadzono również zasadę, że wszelkie osoby fizyczne znajdujące się na terytorium Polski będą zobowiązane stosować się do zaleceń powiatowych inspektorów sanitarnych.

Zmiany w publicznej służbie krwi

Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 22 sierpnia 1977 r. o publicznej służbie krwi mają na celu przede wszystkim poszerzenia katalogu osób, które mogą wykonywać czynności związanie z pobraniem krwi i kwalifikacją dawców do pobrania krwi. Zgodnie z nimi, osobami, które będą mogły wykonywać wskazane powyżej czynności będą także pielęgniarki, które posiadają prawo wykonywania zawodu i przeprowadziły pod nadzorem lekarza co najmniej 100 kwalifikacji dawców krwi.

Takie rozwiązanie, chociaż ma także swoje wady, na tą chwilę wydaje się być jednak słuszne, z uwagi na fakt, że lekarze pracujący w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi często są osobami starszymi, które znajdują się w grupie powyższego ryzyka zarażenia się wirusem. Innym argumentem przemawiającym za słusznością tego rozwiązanie jest również to, że pomoc pielęgniarek może okazać się niezbędna z uwagi na braki kadrowe w grupie zawodowych lekarzy, którzy z kolei mogą zostać oddelegowani do bezpośredniej pracy przy zwalczeniu epidemii koronawirusa.

Rozszerzenie uprawnień farmaceutów przy wystawianiu recept

Zmiany te zostały wprowadzone w ustawie Prawo farmaceutyczne i polegają one na tym, że farmaceuci nabędą prawo do wystawiania tzw. recept farmaceutycznych zawsze w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta (a nie tylko nagłego – jak obecnie) oraz recepty pro auctore i pro familiae.

Obowiązkowa hospitalizacja, izolacja i kwarantanna

Z uwagi na fakt, że COVID – 19 charakteryzuje się szybkim rozprzestrzenianiem się, co powoduje niezwykle szybkie tempo narastania i skalę zachorowań, co z kolei mogłoby zdezorganizować pracę szpitali i przychodni, wprowadzona została możliwość izolacji i leczenia pacjenta w warunkach domowych. O przyjęciu do szpitala lub o leczeniu domowym decydować ma lekarz przyjmujące, który z kolei ma obowiązek niezwłocznego poinformowania właściwego powiatowego inspektora sanitarnego o wybranym sposobie leczenia.

Wprowadzono również zasadę, że osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, przez okres 14 dni, licząc od ostatniego dnia styczności z osobami chorymi. Wspomniana obowiązkowa kwarantanna mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż jeden raz.

Praca przy zwalczaniu epidemii

Zmiany te mają umożliwić kierownikom podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykorzystanie do pracy  pracowników wykonujących zawody medyczne instytucji dyżuru medycznego oraz tzw. klauzuli opt-out, czyli dobrowolnej zgody pracownika na wykonywanie pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień.  Wprowadzone zmiany mają na celu umożliwienie polecenia pracy przy zwalczaniu epidemii osobom, które wychowują dzieci do lat 18. Wyłączone pozostają jednak kobiety w ciąży, osoby samotnie wychowujące dzieci do lat 18, osoby wychowujące dzieci do lat 14, osoby wychowujące dziecko niepełnosprawne, inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, a także osoby zajmujące stanowiska państwowe oraz posłowie i senatorowie.

Ustawa ta przewiduje również możliwość skierowania lekarza stażysty lub lekarza odbywającego specjalizację do wykonywania pracy przy zwalczaniu epidemii. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wykonywane zadania muszą być dostosowane do umiejętności lekarza.

Powrót do pracy pielęgniarek i położnych

Wprowadzone zmiany umożliwiają pielęgniarkom oraz położnym, które poosiadają co najmniej 5 – letnią przerwę w wykonywaniu zawodu, powrót do pracy w okresie stanu zagrożenie epidemicznego lub stanu epidemii, w trybie uproszczonym. Tryb uproszczony ma polegać na tym, że wystarczy odpowiednie, uprzednie zawiadomienie okręgowej rady pielęgniarek i położnych o chęci powrotu. W takiej sytuacji jednak, w okresie pierwszych 2 tygodni od dnia powrotu, obowiązki będą wykonywane we współpracy z inną pielęgniarką lub położną.

Dodatkowa praca w podmiotach leczniczych

Zgodnie z tą zmianą możliwe będzie wykonywanie dodatkowej, ponadwymiarowej pracy w podmiotach leczniczych, w godzinach innych niż normalne godziny pracy tych pracowników oraz innych niż te, w których są oni zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Dodatkowo, warto także wspomnieć, że osoby będące w kwarantannie wykonujące zawód medyczny, przez cały te okres będą  miały możliwość wykonywania pracy zdalnej.

Udzielanie teleporad

Ustawa wprowadza możliwość udzielania teleporad medycznych czyli świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu odpowiedniego systemu. Zawieszony został również obowiązek prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia oraz informacji o pierwszym dostępnym terminie danego świadczenia.


Życząc zdrowia, spokoju i wytrwałości w walce z pandemią 2020 roku, pozostańmy w domach i uszanujmy pracę personelu medycznego, każdego dnia narażającego zdrowie i życie swoje oraz sowich najbliższych.

Dobrego zdrowia

Dogmat Systemy S.A.


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Zmiany w E-Sądzie!

Kompleksowe Zarządzanie Należnościami

Pobierz gotowy wzór umowy


 

 

Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy