Wysokość Odsetek Za Spóźnienia – Ściąga dla Przedsiębiorców!

Wysokość Odsetek Za Spóźnienia – Ściąga dla Przedsiębiorców!

Wysokość Odsetek Za Spóźnienia – Ściąga dla Przedsiębiorców! Korzystaj i Udostępniaj!

Bez względu na to czy sprzedajesz towar, wykonujesz usługę, czy pożyczasz pieniądze, warto abyś miał wiedzę na temat wysokości odsetek ustawowych. Radzimy Ci także, abyś stosował odpowiednie zapisy w zawieranych umowach współpracy. Rozwieje to wówczas wątpliwości każdej ze stron. Pamiętaj, że Ty, jako wierzyciel, w przypadku kiedy kontrahent czy pożyczkobiorca spóźnia się z zapłatą należności czy zwrotem pożyczonych mu pieniędzy, masz prawo dochodzić należnych odsetek również na drodze postępowania sądowego. W dzisiejszym artykule postanowiliśmy przygotować tzw. „ściągę” dla Przedsiębiorców. Przedstawiamy w niej rodzaje odsetek oraz ich podstawę prawną. Znaj swoje prawa. Korzystaj.

Odsetki – Podstawa Prawna

Podstawę prawną w obszarze odsetek stanowi: Dz.U.2018.0.1025 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

  1. ODSETKI należne od sumy pieniężnej (tzw. kapitałowe)

Art. 359. Kodeksu Cywilnego brzmi następująco:

1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

§ 21. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).
§ 22. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.
§ 23. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

3. (uchylony).

4. Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” wysokość odsetek ustawowych.

2. ODSETKI za opóźnienia w spłacie

Art. 481. Kodeksu Cywilnego, Odsetki za opóźnienie w spłacie brzmi następująco:

  1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
  2.  Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

21. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

22. Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.

23. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, także w przypadku dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

24. Minister Sprawiedliwości ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.

3. ODSETKI za opóźnienia w transakcjach handlowych

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach brzmi następująco:

Art. 4. 3) odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

Wysokość obowiązujących odsetek w 2019 roku

ODSETKI należne od sumy pieniężnej (tzw. kapitałowe)

To odsetki naliczane za pożyczony nam kapitał (sumę pieniężną). Obecnie wysokość tych odsetek wynosi 5 proc. w skali roku. Zgodnie z § 2 KC, obliczane są na podstawie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego dodając 3,5 punktów procentowych.

Ponadto określona jest również wartość odsetek maksymalnych, która stanowi dwukrotność odsetek kapitałowych,
czyli 10 proc.

ODSETKI za opóźnienia w spłacie

Zgodnie z KC art. 481, § 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Ponadto, wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienia nie może w stosunku rocznym przekraczać wysokości dwukrotnej wartości odsetek ustawowych za opóźnienie.

Obecnie wysokość odsetek za opóźnienia w spłacie wynosi 7 proc. Ich wysokość to suma równowartości stopy referencyjnej i 5,5 pkt proc. Obecnie stopa referencyjna równa jest 1,5 punktu proc., a zatem ustawowe odsetki za opóźnienia w spłacie wynoszą 7 proc.

Natomiast wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienia w spłacie wynosi 14 proc. w skali roku.

ODSETKI za opóźnienia w transakcjach handlowych

To odsetki, które dotyczą transakcji o charakterze handlowym, czyli dostawy towaru czy wykonania usługi, świadczonej pomiędzy dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Obecnie wysokość odsetek zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wynosi 9,5 proc.

Czyli jeżeli stopa referencyjna obecnie wynosi 1,5 punktu proc., dodając zgodnie z ustawą 8 punktów proc, odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych wynoszą 9,5 proc.

Zapamiętaj!

Tobie jako wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe w zależności od transakcji, którą przeprowadziłeś. Dlatego ważna jest znajomość rodzaju oraz wysokości odsetek, by móc konkretnie ustalić, czy będą to:

  • odsetki kapitałowe, naliczane za okres korzystania z cudzego kapitału (pożyczonej sumy pieniężnej)
  • czy odsetki rekompensujące opóźnienia w zapłacie
  • czy też odsetki obowiązujące w transakcjach handlowych zawieranych pomiędzy Przedsiębiorcami.

Dbamy o to, by wiedza była na wyciągnięcie „ręki”. Korzystaj z niej i udostępniaj dla dobra innych.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy