Klient Nie Zapłaci – Uprawdopodobnienie Nieściągalności

Klient Nie Zapłaci – Uprawdopodobnienie Nieściągalności

Klient nie zapłaci – uprawdopodobnienie nieściągalności należności.

W swoim zawodowym życiu Przedsiębiorcy spotykają się z różnymi, niespodziewanymi sytuacjami. Niestety, czasem, zdarza się i tak, że mimo dołożenia wszelkich starań, aby płatność wpłynęła na czas – właściciele firm nie otrzymują pieniędzy za swoją pracę. W bieżącym artykule dzielimy się wiedzą z zakresu rachunkowości. Odpowiadamy w nim na pytanie: czym są odpisy aktualizujące należności i kiedy można ich dokonać? 

Czym Są Odpisy Aktualizujące Należności?

Odpisy aktualizujące należności to rezerwy utworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od rodzaju należności), w związku z ryzykiem ich nieuregulowania przez kontrahenta.

Odpisy aktualizujące są nieodłącznym elementem każdej wyceny bilansowej należności. Konieczność dokonania odpisów aktualizujących należności, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, wynika z ostrożności. Odpisy służą uregulowaniu wartości prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, które mają na celu doprowadzenie należności do poziomu najbardziej wiarygodnego.

Zaleganie przez dłużnika z zapłatą oraz ocena, że w jego sytuacji majątkowej i finansowej spłata należności nie jest prawdopodobna, stanowią jedną z przesłanek ustawowych do zmiany wartości należności poprzez utworzenie
tzw. odpisu aktualizującego.

Jak Sporządzić Odpis Aktualizujący?

Przy ustaleniu wysokości odpisu należy uwzględnić stopień prawdopodobieństwa nieściągalności należności
oraz ustanowione zabezpieczenia należności.

Szczegółowe zasady dokonywania odpisów aktualizujących przedsiębiorstwo powinno określić w polityce rachunkowości. Dodatkowo, przepisy podatkowe i przepisy ustawy o rachunkowości nie są analogiczne.

Nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących należności, dokonywanych na podstawie ustawy o rachunkowości. Kosztem są jednak odpisy aktualizujące wartość należności od tej części należności, która była zaliczona do przychodów należnych
i której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących należności, dokonywanych na podstawie ustawy o rachunkowości. Kosztem są jednak odpisy aktualizujące wartość należności od tej części należności, która była zaliczona do przychodów należnych
i której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Ustawodawca poprzez taką regulację wprowadził obowiązek wskazania okoliczności prawdopodobieństwa nieściągalności w określonej formie (protokołem, postanowieniem), przy czym, samo sporządzenie dokumentu nie czyni faktu nieściągalności ostatecznym (nie przesądza o jej nieściągalności).

[…] samo sporządzenie dokumentu nie czyni faktu nieściągalności ostatecznym (nie przesądza o jej nieściągalności).

Uprawdopodobnienie Nieściągalności

Kiedy możemy uznać nieściągalność wierzytelności za uprawdopodobnioną? Jaki dokument uprawdopodobnia fakt,
że dłużnik nie zapłaci za moją pracę?

Nieściągalność wierzytelności można uznać za uprawdopodobnioną, jeżeli:

  • dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, został postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku,
  • zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków,
  • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
  • wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego.

 W Jaki Sposób Dokonać Ewidencji W Księgach Rachunkowych?

Ewidencja odpisów aktualizujących w księgach rachunkowych przebiega następująco:

  • Wn konto 762 “Pozostałe koszty operacyjne” lub konto 752 “Koszty finansowe”
  • Ma konto 281″Odpis aktualizujący wartość należności”

Polecamy również inne porady z zakresu rachunkowości, z którymi możesz zapoznać się po linkiem:

Księgowanie sprzedaży własnej wierzytelności

Księgowanie kosztów windykacji należności

 

Katarzyna Rubach
Księgowa w rodzinnej

Firmie Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy