Biała lista podatników VAT – co nowego?

Biała lista podatników VAT – co nowego?

Biała lista podatników VAT – co nowego?

W dniu 13 marca 2019 r. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W dniu 12 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy. Zgodnie z treścią dokumentu, szef KAS będzie prowadził Wykaz w formie elektronicznej. Wykaz będzie nosił nazwę Białej listy podatników, która nałoży na przedsiębiorców obowiązek szerszej weryfikacji kontrahentów. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jak zmiany wpłyną na Twoją codzienną pracę.

Biała księga – zawartość

Nowy Wykaz będzie uwzględniał dane o:

  • podmiotach, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
  • podmiotach zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tj. dane o podatnikach VAT czynnych i zwolnionych), w tym o podmiotach, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Obecnie mamy dwie osobne bazy, które zostaną połączone w jedną bazę podatników VAT. Nowa baza zostanie powiększona o dodatkowe rejestry jak np. numery rachunków bankowych zgłoszonych do urzędu. Według Ministerstwa Finansów biała lista ma ułatwić oraz przyśpieszyć weryfikację kontrahentów.

Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Wykaz podmiotów ma być prowadzony na bieżąco. Aktualizacja ma następować raz na dobę, w każdy dzień roboczy. Dodatkowo każdy podatnik będzie mógł złożyć do Szefa KAS wniosek o usunięcie lub sprostowanie danych, jeżeli uzna, że dane te są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 września 2019 r.

Nowe ograniczenia dla podatników

Wprowadzenie białej listy podatników nakłada na przedsiębiorców obowiązek szerszej weryfikacji kontrahentów, z którymi współpracują.Sądy administracyjne od dawna stoją na stanowisku, że podatnicy w ramach należytej staranności powinni weryfikować płatność, czyli rachunek bankowy na który przelewają środki oraz pozyskiwać informacje o statusie podatnika. Do tej pory w ustawie nie było przepisów regulujących tę kwestię, dlatego w 2019 r. postanowiono to zmienić.

Zmiany w prawie wprowadzają dodatkowe ograniczenia dla podatników, którzy mogą być karani za brak weryfikacji swoich dostawców.

Odpowiedzialność solidarna

Zgodnie z ustawą, podatnicy nie będą mogli uwzględniać w kosztach podatkowych danego wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana w gotówce lub została dokonana przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa KAS wykazie. Dotyczy to płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15.000 zł, realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami.

Kolejną sankcją jest objęcie nabywcy solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy – w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę transakcję. Odpowiedzialność ma być wyłączona w dwóch przypadkach: zawiadomienia Naczelnika US właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od realizacji przelewu na inny numer rachunku niż wskazany w Wykazie oraz płatności w formie split payment (mechanizm podzielonej płatności).

Zmiany wejdą w życie od 1 września bieżącego roku, jednak sankcje będą obowiązywać od 1 stycznia
2020 roku.

Czego od Przedsiębiorców wymaga ustawa?

Dostosowanie się do nowych przepisów wymagać będzie od przedsiębiorców rozszerzenia weryfikacji. Przed dokonaniem przelewu przedsiębiorca będzie musiał sprawdzić, czy w dniu wykonania przelewu rachunek, na który realizowana jest płatność, należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się na białej liście. Właściciele firmy będą musieli skontrolować prawidłowość rozliczeń po dokonaniu przelewu, aby w przypadku zidentyfikowania błędu móc w terminie 3 dni od dokonania płatności poinformować naczelnika urzędu skarbowego o ewentualnych błędach.

Inne formy rozliczeń oraz błędnie wykonane przelewy

Ustawodawca wypowiedział się na temat rozliczenia w formie kompensaty oraz błędnie wykonanego przelewu. W przypadku kompensat wyrównywanie wzajemnych zobowiązań i należności następuje w innej formie niż zapłata na rachunek bankowy. Z tego względu do danej formy rozliczeń nie będą miały zastosowania przepisy nowej ustawy.

Dodatkowo w przypadku pomyłki i przesłania środków na inny rachunek niż wykazany w ogólnodostępnym spisie, trzeba będzie w terminie 3 dni od wykonania błędnej operacji zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. W tej sytuacji sankcje nie będą miały zastosowania.

Podsumowując nowelizacja ustawy, ma przyczynić się do dalszego uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach podatkowych.

Ważne!

Nowe regulacje ułatwiające weryfikację kontrahentów, wiążą się z negatywnymi konsekwencjami w chwili płatności na niewłaściwy rachunek. Z tego względu każdy przedsiębiorca już teraz powinien zastanowić się nad wdrożeniem nowych procedur dotyczących płatności, tak by uniknąć sankcji oraz zoptymalizować proces weryfikacji przed dokonaniem przelewu. Na ten moment banki pracują nad możliwością wprowadzenia narzędzia pozwalającego na zweryfikowanie czy rachunek figuruje w wykazie podczas wykonywania przelewu. Wdrożenie takiego rozwiązania przyśpieszyłoby znacząco weryfikację.

Przeczytaj jeszcze:

Zmiany prawne ograniczające zator płatniczy

Pobierz wzór wezwania do zapłaty z automatycznym przeliczeniem odsetek ustawowych naliczanych w transakcjach handlowych i KON-ów (kosztów odzyskania należności).

Pobierz gotowy wzór wezwania


 

 

Katarzyna Rubach

Księgowa w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Wzór Wezwania do zapłaty.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Wezwania do zapłaty