Restrukturyzacja – Korzyści – Część I

Restrukturyzacja – Korzyści – Część I

Restrukturyzacja – Korzyści – Część I. 

Sądowe postępowania restrukturyzacyjne to stosunkowo nowa instytucja prawa, ale przedsiębiorcy coraz częściej interesują się tym sposobem radzenia sobie z problemami finansowymi. Należy przyznać, że to dobry krok i skuteczna pomoc nie tylko dla dłużników, ale także ich wierzycieli. W dzisiejszej, czwartkowej, porcji wiedzy i w pierwszej części artykułu powiemy: dlaczego warto skorzystać z tego rodzaju postępowania, na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne, kto może z niego skorzystać, jakie korzyści „daje” postępowanie zadłużonemu przedsiębiorcy, a jakie wierzycielowi. Parz dobrą herbatę. Zaczynamy.

Jak było kiedyś..?

Jeszcze 3 lata temu nie było mowy o żadnej restrukturyzacji – niewypłacalny dłużnik mógł ogłosić upadłość, czekać na to, kiedy syndyk wyprzeda jego majątek i wykreśli jego firmę z rejestru przedsiębiorców. Na tym kończył się byt danego przedsiębiorstwa. Co więcej, warto wspomnieć o tym, że z uwagi na bardzo formalne skategoryzowanie wierzytelności zaspokajanych w toku postępowania, zazwyczaj, jedynymi podmiotami, które otrzymały środki były: ZUS, US i pracownicy. Rzadko kiedy zaspokojeni byli pozostali wierzyciele, a jeśli to nastąpiło, to w znakomitej większości, nigdy nie byli zaspokojeni w pełnej wysokości.

Sądowe Postępowania Restrukturyzacyjne – cel

Celem sądowego postępowania restrukturyzacyjnego było stworzenie procedury, w której wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni (jeżeli nie w całości, to chociażby w części), a dłużnik będzie dalej mógł kontynuować swoją działalność z „czystą kartą”, bez rosnących zadłużeń, z których spłatą nie potrafi sobie poradzić. Dlatego też postępowanie restrukturyzacyjne, to dobre rozwiązanie, wyjście naprzeciw oczekiwaniom zadłużonych firm, przedsiębiorców oraz ich wierzycielom.

Na czym polega sądowe postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne to nic innego jak zawarcie pewnego rodzaju swoistego porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, na moc, którego wierzyciel godzi się na pewne ustępstwa wobec dłużnika, czego skutkiem jest odzyskanie należności i możliwość prowadzenia dalszej działalności biznesowej przez dłużnika.

Kto może skorzystać z restrukturyzacji – WAŻNE!

Z restrukturyzacji mogą skorzystać przedsiębiorcy, w tym szczególnie:

 • Dłużnik niewypłacalny – przedsiębiorca – dłużnik, u którego opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące, a w przypadku osób prawnych, także gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.
 • Dłużnik zagrożony niewypłacalnością – przedsiębiorcę – dłużnika, uważa się za zagrożonego niewypłacalnością, jeżeli jego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie, może stać się niewypłacalny.

Dla kogo nie jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Pomimo tego, że ustawodawca rozszerzył katalog podmiotów, które mogą skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do postępowanie upadłościowego, również, zgodnie z art. 4 ust 2 prawa restrukturyzacyjnego, wskazał listę podmiotów wyłączonych z tego postępowania. Poniżej lista podmiotów, do których nie zastosujemy przepisów wskazanej ustawy: 

 1. Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Banków krajowych.
 3. Banku Gospodarstwa Krajowego.
 4. Oddziałów banków zagranicznych.
 5. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
 6. Firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1937 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 685, 723, 1637 i 2243).
 7. Zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.
 8. Funduszy inwestycyjnych.
 9. Instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1), zwanego dalej ,,rozporządzeniem nr 575/2013”, z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli są jednostką zależną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia nr 575/2013 wobec instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 575/2013, podmiotu, o którym mowa w pkt 3-9, lub firmy inwestycyjnej i są objęte nadzorem skonsolidowanym sprawowanym zgodnie z art. 6-17 rozporządzenia nr 575/2013.
 10. Finansowych spółek holdingowych w rozumieniu w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
 11. Finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
 12. Holdingów mieszanych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
 13. Dominujących finansowych spółek holdingowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia nr 575/2013.
 14. Unijnych dominujących finansowych spółek holdingowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia nr 575/2013.
 15. Dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia nr 575/2013.
 16. Unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia nr 575/2013.

 Postępowanie restrukturyzacyjne – korzyści

Przeprowadzając postępowanie restrukturyzacyjne spójrzmy na korzyści, które dotyczą zadłużonego przedsiębiorcy:

 • umożliwienie dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa
 • wznowienie przyjaznych relacji biznesowych umożliwiających zawieranie nowych umów
 • odzyskania zaufania wierzyciela, spłacając ich należności
 • częściowa redukcja zobowiązań powstałych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego
 • rozłożenie płatności na realne do spłaty raty, w tym np. umorzenie części należności, z tyt. odsetek lub kosztów dochodzenia należności
 • zmniejszenie globalnego zadłużenia przedsiębiorcy

Na jakie korzyści może liczyć wierzyciel:

 • zaspokojenie wierzycieli wskutek wykonania układu będzie znacznie wyższe niż w alternatywnym postępowaniu upadłościowym
 • często to jedyna możliwość na odzyskanie choćby częściowych kwot zaległych należności
 • możliwość dalszego kontraktowania, współpracy z zadłużonym przedsiębiorcą
 • częściowe zrównanie pozycji zwykłych wierzycieli z wierzycielami uprzywilejowanymi czy zabezpieczonymi na majątku dłużnika

Dobra Rada!

Przeprowadzenie restrukturyzacji w odpowiednim czasie, daje możliwości kontynuowania działalności przez zadłużonego przedsiębiorcę. Jest to rozwiązanie, które pomoże zrestrukturyzować powstałe zadłużenie, porozumieć się z wierzycielami i jednocześnie uratować firmę, która właśnie przechodzi spore trudności finansowe.

Jednak, przed podjęciem czynności prowadzących do procesu restrukturyzacji, warto porozmawiać z doradcą restrukturyzacyjnym i w oparciu o jego wiedzę i doświadczenie dobrze się do tego przygotować. Doradca z pewnością podpowie optymalne rozwiązanie oraz doradzi jak rozmawiać z wierzycielami, którzy oczekują na spłatę swoich należności. 

Postępowanie restrukturyzacyjne to tzw. „awaryjna furtka”, dzięki której przedsiębiorca ma szansę uratować firmę, spłacić wierzycieli i rozpocząć, już z czystą kartą, kontynuowanie działalności firmy. Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem, pod warunkiem że za każdym razem wyciągamy odpowiednie wnioski.

 A już za tydzień…

Już za tydzień zapraszam Cię na kontynuację dzisiejszego tematu. Z nowego artykułu dowiesz się:

 • jakiego rodzaju postępowania restrukturyzacyjne przewiduje prawo
 • kto może złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
 • kiedy sąd może odmówić wszczęcia postępowania
 • dlaczego restrukturyzacja się opłaca

Jesteśmy po to, by pomagać, wskazywać drogę i dbać o powrót do Twojej płynności finansowej. Pomagamy rozwiązywać problemy, z którymi nie każdy może sobie poradzić. Skontaktuj się i przekonaj, jak możemy Cię odciążyć. Wiedz więcej, działaj szybciej i zyskuj.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

 

Kinga Janus

Dyrektor działu Sprzedaży

i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Sięgaj po więcej – czytaj:

Do Kiedy Możesz Dochodzić Swoich Wierzytelności

Popraw Płynność Finansową – Wiedza

Pobierz gotowy wzór ugody


 

Wysokich lotów!

Kinga Janus

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument UGODY.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Ugody