Do Kiedy Możesz Dochodzić Swoich Wierzytelności

Do Kiedy Możesz Dochodzić Swoich Wierzytelności

Do Kiedy Możesz Dochodzić Swoich Wierzytelności – Terminy Przedawnienia Roszczeń.

Terminy przedawnienia roszczeń, czyli do kiedy prawnie wierzyciele mogą dochodzić swoich wierzytelności od zobowiązanych do spłaty klientów. Tym razem przygotowaliśmy szybką ściągę, na którą warto spojrzeć, zagłębiając się w listę nieuregulowanych należności. Dzięki niej dowiesz się, czy pomimo braku zapłaty i polubownej chęci rozwiązania powstałej sytuacji z zadłużonym klientem, jest jeszcze czas na to, by dochodzić należnych pieniędzy na drodze postępowania sądowego.

Czym jest roszczenie?

Roszczenie – jest to uprawnienie do żądania od oznaczonej osoby (np. zadłużonego klienta) aby zachował się w określony sposób, na przykład uregulował powstałe zadłużenie z tytułu dostarczenia towaru czy wykonania usługi.

Roszczenie wymagalne – przedawnienie

Roszczenie wymagalne, o którym wspominamy, ulega przedawnieniu po upływie oznaczonego terminu. Wówczas prawne dochodzenie takiego roszczenia staje się niemożliwe. Prawne regulacje dotyczące przedawnienia roszczeń znajdziemy przede wszystkim w kodeksie cywilnym. Najważniejszą jednak zasadą ustaloną przez ustawodawcę, jest możliwość przedawnienia roszczeń wyłącznie o charakterze majątkowym.

W kodeksie cywilnym przyjęto ogólny termin przedawnienia roszczeń, termin ten wynosi:

  • 6 lat dla roszczeń majątkowych
  • 3 lata dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. czynsz najmu)
  • warto także pamiętać, że termin 6 letni będzie miał również zastosowanie do orzeczeń sądowych wydanych w sprawach cywilnych (z wyjątkiem odsetek zasądzonych przez sąd, do których zastosowanie będzie miał termin 3 letni).

Ważne!

W przypadku roszczeń, w stosunku do których termin przedawnienia jest równy lub dłuższy niż 2 lata, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Przedstawiamy zatem rodzaje roszczeń z podziałem na poszczególne terminy przedawnienia.

 

Rodzaje roszczeń przedawniających się po upływie 6 miesięcy

TERMIN PRZEDAWNIENIA Z JAKIEGO TYTUŁU UWAGI:
6 miesięcy

roszczenia pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu pożyczki

termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, w którym przedmiot miał być wydany
6 miesięcy roszczenia przysługującego przewoźnikowi względem innych przewoźników, którzy uczestniczyli w przewozie przesyłki termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo

 

Przedawnienie po upływie 1 roku

TERMIN PRZEDAWNIENIA Z JAKIEGO TYTUŁU UWAGI:
1 rok roszczenia z tytułu umowy przewozu

termin przedawnienia zaczyna biec od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, kiedy przesyłka miała być dostarczona

1 rok roszczenia zastawcy przeciwko zastawnikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia stanu rzeczy oraz roszczenia zastawnika przeciwko zastawcy o zwrot nakładów na rzecz termin przedawnienia zaczyna biec od dnia zwrotu rzeczy
1 rok roszczenia z tytułu umowy spedycji termin przedawnienia zaczyna biec od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, kiedy przesyłka miała być dostarczona.

 

Przedawnienie po upływie 2 lat

TERMIN PRZEDAWNIENIA Z JAKIEGO TYTUŁU UWAGI:
2 lata roszczenia wynikające z umowy o dzieło termin przedawnienia zaczyna biec od dnia oddania dzieła, a w przypadku gdy przedmiot umowy nie został oddany w terminie – od dnia w którym miał być oddany,

a upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego

2 lata roszczenia z tytułu umowy sprzedaży termin przedawnienia zaczyna biec od dnia wymagalności faktury, a

upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego

2 lata roszczenia wynikające z umowy zlecenia termin przedawnienia zaczyna biec od dnia wymagalności faktury, a

upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego

2 lata roszczenia wynikające z umowy rachunku bankowego (z wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych) termin przedawnienia zaczyna biec od dnia wymagalności należności, a

upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego

2 lata roszczenia z tytułu umowy kontrakcji termin przedawnienia zaczyna biec od dnia spełnienia świadczenia przez producenta, a jeżeli świadczenie producenta nie zostało spełnione – od dnia, w którym powinno było być spełnione. Jeżeli świadczenie producenta było spełniane częściami, przedawnienie biegnie od dnia, w którym zostało spełnione ostatnie świadczenie częściowe.

Termin przedawnienia upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego

2 lata roszczenia z tytułu umowy zamiany termin przedawnienia zaczyna biec od dnia wymagalności należności, a

upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego

2 lata roszczenia z tytułu umowy dostawy termin przedawnienia zaczyna biec od dnia wymagalności należności, a

upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego

2 lata Roszczenia z tytułu umowy składu termin przedawnienia zaczyna biec od dnia wymagalności należności, a

upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego

 

Przedawnienie po upływie 3 lat

TERMIN PRZEDAWNIENIA Z JAKIEGO TYTUŁU UWAGI:
3 lata roszczenia z tytułu prowadzenia działalności, z wyjątkiem tych, których inny termin jest opisany w innych miejscach termin przedawnienia upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego
3 lata roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienia w regulowaniu należności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą termin przedawnienia upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego
3 lata roszczenia z tytułu umowy najmu termin przedawnienia upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego
3 lata roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej termin przedawnienia upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego
3 lata roszczenia z tytuły umowy kredytu/pożyczki, w tym także zadłużenie na karcie kredytowej termin przedawnienia upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego
3 lata roszczenia z tytułu umowy faktoringu termin przedawnienia upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego

 

Przedawnienie po upływie 4 lat

TERMIN PRZEDAWNIENIA Z JAKIEGO TYTUŁU UWAGI:
4 lata w przypadku roszczeń z tytułu sprzedaży towarów z Polski za granicę (eksport)  na mocy Konwencji Nowojorskiej – nie musi obowiązywać w stosunku do wszystkich transakcji. Wystarczy że strony w umowie wyłączą stosowanie postanowień Konwencji Nowojorskiej (wtedy termin będzie wynosił 2 lata). termin przedawnienia upływa ostatniego dnia roku kalendarzowego

 

Ponadto w przypadku prawomocnych tytułów,
przedawnienie roszczeń wynosi odpowiednio 6 lat

TERMIN PRZEDAWNIENIA Z JAKIEGO TYTUŁU UWAGI:
6 lat roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju, orzeczenie sądu polubownego, ugoda zawarta przed sądem lub sądem polubownym albo przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd. Przy czym bardzo ważna kwestia – w przypadku gdy stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu po upływie trzech lat W skrócie: orzeczenie sądowe – 6 lat, ale świadczenia okresowe (odsetki) – 3 lata, liczone od dnia uprawomocnienia orzeczenia

 

W skrócie: egzekucja komornicza – 6 lat, ale świadczenia okresowe (odsetki) – 3 lata, liczone od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania

 

 

Przedawnienie po upływie 20 lat

TERMIN PRZEDAWNIENIA Z JAKIEGO TYTUŁU UWAGI:
20 lat w przypadku szkód wynikłych ze zbrodni lub występku, a także w wypadku komunikacyjnym lub wypadku podczas pracy, w których została orzeczona odpowiedzialność sprawcy w postępowaniu karnym lub z powództwa cywilnego

 

Na sam koniec

Podsumowując dzisiejszy artykuł, temat przedawnienie roszczeń  jest zagadnieniem szerokim,
warto zachować przygotowany materiał i, gdy zaistnieje taka potrzeba,
skorzystać z dzisiejszej czwartkowej propozycji wiedzy przygotowanej dla polskich przedsiębiorców.

Chcesz wiedzieć więcej lub uzyskać wsparcie prawno-finansowe:

Zadzwoń:  722 33 55 33 lub napisz: tbn@dogmatsystemy.pl

 

Już dziś zapraszam Cię na kolejną dawkę wiedzy, zaglądaj do nas w każdy czwartek,
to właśnie w czwartki dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, wspieramy i ułatwimy pracę polskim przedsiębiorcom.

Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać pracę polskim przedsiębiorcom. Zacznij działać już od dziś!

 Sięgaj po więcej:

Zajrzyj również do I, II i III części publikacji:
Jak Zapewnić Sobie Zapłatę – Zabezpieczenie Umowy

Część I

Część II

Część III

Zapoznaj się również z artykułem: Prosta I Prawidłowa Umowa Współpracy

Wysokich Lotów!

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy