Zarządca Sukcesyjny – Nowe Przepisy

Zarządca Sukcesyjny – Nowe Przepisy

Zarządca Sukcesyjny – Nowe Przepisy. Bezpieczne Jutro dla Twoich Bliskich!

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą doczekali się wsparcia w przypadku ważnych, aczkolwiek smutnych zdarzeń losowych. Od 25 listopada br. Przedsiębiorcy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), będą mogli samodzielnie, drogą elektroniczną zgłosić zarządcę sukcesyjnego, który w przypadku śmierci właściciela firmy będzie mógł kontynuować działalność przedsiębiorstwa do czasu uregulowania formalności spadkowych. Zgłoszenie jest bezpłatnie i nie wymaga zbędnych formalności. W dzisiejszym artykule omówimy temat.

Nieprzewidywalność i bezpieczna firma

Życie jest nieprzewidywalne. Każdy świadomy Przedsiębiorca, który latami i z poświęceniem buduje swoją firmę, chce mieć pewność, że gdy go zabraknie, jego przedsiębiorstwo nadal będzie w dobrych rękach i będzie bezpieczne. Dotychczasowe zasady kontunuowania działalności firmy w przypadku śmierci Przedsiębiorcy, na którego to działalność została zarejestrowana, nie zabezpieczały dostatecznie członków rodziny, którzy byli zaangażowani w prowadzenie przedsiębiorstwa. Od 25 listopada to się zmieniło.

Na czym polegają zmiany?

Od 25 listopada br. Przedsiębiorcy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), będą mogli samodzielnie, drogą elektroniczną zgłosić zarządcę sukcesyjnego, który w przypadku śmierci Przedsiębiorcy, będzie mógł kontynuować działalność firmy do czasu uregulowania formalności spadkowych. Zgłoszenie jest bezpłatnie i nie wymaga zbędnych formalności.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego może nastąpić po śmierci Przedsiębiorcy przez osoby do tego uprawnione, ale również może go wyznaczyć sam Przedsiębiorca. Należy pamiętać, że jest to tymczasowa forma kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. Do czasu uregulowania formalności spadkowych firma płynnie prowadzi swoją działalność. Kontynuowane są wszelkie zawarte umowy o pracę, kontrakty oraz rozliczenia z budżetem państwa. Należy pamiętać, że w przypadku wcześniejszego powołania zarządcy, rozpoczyna on pełnienie swojej funkcji z chwilą śmierci Przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, że w przypadku wcześniejszego powołania zarządcy, rozpoczyna on pełnienie swojej funkcji z chwilą śmierci Przedsiębiorcy.

Kto może zostać powołany na zarządcę sukcesyjnego?

Zarządcą sukcesyjnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej (wyklucza się osoby prawne, czyli spółki). Na zarządcę może zostać powołana osoba bliska, która zarządza firmą wspólnie z Przedsiębiorcą lub też jeden ze spadkobierców Przedsiębiorcy. Zarządcą sukcesyjnym może również zostać ustanowiony wcześniej prokurent. Ważne jest, aby przy udzielaniu prokury, wskazać, że w chwili śmierci zostanie on powołany na zarządcę. Zarządca nie musi prowadzić wcześniej  działalności gospodarczej. Równocześnie zarządcą sukcesyjnym nie może zostać osoba, która prawnie otrzymała zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarządca nie musi prowadzić wcześniej  działalności gospodarczej. Równocześnie zarządcą sukcesyjnym nie może zostać osoba, która prawnie otrzymała zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Na jaki okres ustanawiamy zarządcę sukcesyjnego?

Ustanowiony zarząd sukcesyjny może trwać przez 2 lata od śmierci Przedsiębiorcy, jednak z ważnych powodów sąd może przedłużyć ten okres do 5 lat [1].

Jakie są prawa i obowiązki zarządcy sukcesyjnego?

Zarządca sukcesyjny, kontynuujący działalność po śmierci Przedsiębiorcy, ma prawo do:

 • Posługiwania się nazwą firmy zmarłego Przedsiębiorcy oraz nadanym nr. NIP, ale z dodatkowym oznaczeniem, wyróżnikiem: „w spadku”
 • Samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwem w spadku w sprawach bieżących
 • Działania w imieniu własnym – ma prawo do posługiwania się swoim nazwiskiem, ale na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. To oni odpowiadają za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku
 • Wykonywania praw i obowiązków pracodawcy, przy czym przed kontynuowaniem umów związanych z przedsiębiorstwem, musi złożyć odpowiednie dokumenty
 • Korzystania z firmowego konta zmarłego Przedsiębiorcy
 • Rozliczanie podatków na takich zasadach jak zmarły Przedsiębiorca
 • Wywiązywania się z innych powstałych zobowiązań
 • Uczestniczenia w procesach cywilnych oraz innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych
 • Zarządca może pobierać wynagrodzenie (zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zlecenia)

Za co nie odpowiada zarządca sukcesyjny?

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za cywilnoprawne zobowiązania zaciągnięte na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Ponosi jednak odpowiedzialność za szkodę, jaką wyrządzi na skutek nienależytego wykonywania swoich obowiązków. W niektórych sytuacjach może odpowiadać za zobowiązania podatkowe i ZUS (jeśli egzekucja z innych źródeł będzie bezskuteczna [2].

Zarząd Sukcesyjny to Bezpieczne Jutro dla Twoich Bliskich!

Mikroprzedsiębiorcy to siła polskiej gospodarki

Dane statystyczne jednoznacznie potwierdzają, jak wielką siłą polskiej gospodarki są jednoosobowe przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEIDG:

 • 2 miliony aktywnych Przedsiębiorców w bazie
 • 80% Przedsiębiorców wybiera jednoosobowe firmy
 • 36% to firmy rodzinne
 • 300 tysięcy to spółki cywilne
 • 228 tysięcy Przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, ukończyło 65 rok życia
 • 800 firm wykreśla się z bazy z powodu śmieci właściciela

Ponadto:

 • 58,4% pracowników zatrudnionych jest przez sektor MŚP
 • 30% PKB naszego kraju generowane jest przez Mikroprzedsiębiorców
 • Przeciętna wielkość przedsiębiorstwa to ok. 5 osób pracujących w jednej firmie, w tym 3,4 osoby to osoby zatrudnione w tym przedsiębiorstwie [3].

Nowe przepisy ułatwiają życie

Wprowadzone zmiany umożliwiają szybkie, elektroniczne zgłoszenie zarządcy sukcesyjnego. Usprawniają wyznaczenie zastępcy jeszcze przed dniem, o którym każdy z nas, prowadząc firmę, nie myśli. Zachęcamy jednak, by zadbać o przyszłość firmy, którą każdy z Przedsiębiorców rozwijał przez lata, angażując w nią całe serce i cenny czas. Warto zadbać o przyszłość najbliższej rodzinny oraz pracowników będących częścią Twojej firmy.

Przykładowy wniosek do CEIDG

Dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć swoją firmę, przedstawiamy przykładowy wzór wniosku o powołaniu zarządcy sukcesyjnego.

Oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego[4]

 

Ja, ……..…………………., wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „…………………..…………” przy ul. ……………., w ………………………. kod……………………, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer PESEL: …………………….oraz NIP: …………………., powołuję …………………..………, posiadającego numer PESEL: ………………….., na zarządcę sukcesyjnego.

 

…………………………

Podpis

Miejscowość……………………….., data………………………… r.

 

Zadbaj o siebie i o to, co ważne. Już dzisiaj wprowadź zmiany.
Zarząd Sukcesyjny to Bezpieczne Jutro dla Twoich Bliskich!

Kinga Janus
Dyrektor Działu Sprzedaży
w firmie rodzinnej
Dogmat Systemy S.A.

 

[1] Źródło: Sukcesja firm – jak ułatwić następcom kontynuowanie działalności, biznes.gov.pl, listopad 2018r.
[2], [3] Źródło: Sukcesja firm – jak ułatwić następcom kontynuowanie działalności, biznes.gov.pl, listopad 2018r.
[4] Źródło: Sukcesja firm – jak ułatwić następcom kontynuowanie działalności, biznes.gov.pl, listopad 2018r.

Czytaj też:
Jak Zabezpieczyć Swoje Należności – część I

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy