Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Opłaty w górę!

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Opłaty w górę!

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Opłaty w górę!

Od dawna było wiadomo, że kodeks postępowania cywilnego – ustawa z ustawa z dnia 17.11.1964 r. wymaga nowelizacji. Dnia 24 lipca 2019 r. Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (kpc) zawierają ponad 300 zmian. Modyfikacje dotyczą nie tylko procedury cywilnej, ale także opłat i kosztów sądowych. W dzisiejszym artykule publikujemy najistotniejsze z nich, które będą obowiązywać już od bieżącego miesiąca. Następne zmiany wejdą w życie pod koniec października, kolejne za około 6 miesięcy, a ostatnie modyfikacje zaczną obowiązywać za rok.

Wzrost opłat sądowych

Najszybciej ulegnie zmianie wysokość opłat sądowych i dotyczyć będzie procesowanych wierzytelności (wartości spornego roszczenia) do kwoty 20 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty, określona procentowo opłata sądowa (5%) od wartości przedmiotu sporu pozostaje bez zmian. Zmiany te zaczną obowiązywać od 21 sierpnia br.

Wysokość opłat do 21 sierpnia 2019 r. Wysokość opłat obowiązujących po nowelizacji, od 21 sierpnia 2019 r.
Wartość spornego roszczenia Wysokość opłaty Wartość spornego roszczenia Wysokość opłaty
do 2000 zł. 30 zł.  Do 500 zł. 30 zł.
2001 – 5000 zł 100 zł. 501 – 1500 zł. 100 zł.
5001 – 7500 zł. 250 zł. 1501 – 4000 zł. 200 zł.
7501 – 20 000 zł. 300 zł. 4001 – 7500 zł. 400 zł.
pow. 20 000 zł 5% od wartości przedmiotu sporu 7501 – 10 000 zł. 500 zł.
10 001 – 15 000 zł. 750 zł.
15 001 – 20 000 zł. 1000 zł.
pow. 20 000 zł 5% od wartości przedmiotu sporu

 

Pozostałe zmiany w opłatach sądowych

 1. Ujednolicono opłatę od wniosków, które do tej pory wynosiły 40, 60 lub 80 zł, po nowelizacji opłata wyniesie 100 zł.
 2. Ponadto, próba mediacji o 2/3 obniży koszt opłaty od pozwu:

jeśli powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z przepisami kpc lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego. Opłata od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 zł.

 1. Wprowadzono opłatę za wniosek o uzasadnienie wyroku, opłata ta wyniesie 100 zł. Jednocześnie zniesiono możliwość składania apelacji, bez uprzedniego złożenia wniosku o uzasadnienie.
 2. Zniesiono opłatę za pierwszy odpis wyroku z klauzulą (do tej pory opłata wynosiła 6 zł za stronę).
 3. Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, bez dalszego postępowania, nie zwraca się już ¾ opłaty sądowej.
 4. Przy cofnięciu powództwa, jeśli nie zostało jeszcze rozpatrzone zwraca się opłatę sądową, ale nie całą – zawsze pozostawia się 30 zł w kasie sądu.
 5. Opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej – do tej pory były to opłaty 40, 100 zł. Była to opłata stała, po zmianie wyniesie ona 1/5 opłaty sądowej.
 6. Opłaty kancelaryjne – do tej pory było to 6 zł od strony. Teraz będzie to 20 zł za każe rozpoczęte 10 stron.
 7. Zmianie uległa również opłata stała w sprawach handlowych: wzrosła z kwoty 2000 zł do 5000 zł i dotyczy takich spraw jak:
  1. Rozwiązanie spółki,
  2. Wyłączenie wspólnika ze spółki,
  3. Uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki,
  4. Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki,
  5. Ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki,
  6. Uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy,
  7. Stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy.

Nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, bez wątpienia, w pierwszej kolejności odczują wierzyciele, którzy, kierując sprawę na drogę postępowania sądowego (np. za pośrednictwem kancelarii) o wartości nie przekraczającej 20 tysięcy złotych, uiszczą na rachunek sądu wyższe opłaty sądowe.

Jeżeli, natomiast, wartość spornego roszczenia jest większa niż 20 tysięcy złotych, opłata ta pozostaje bez zmian i wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu. Nie uległa również zmianie opłata od wartości przedmiotu sporu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, opłata ta nadal wynosić będzie 1,25%.

Wyszczególniamy również zmiany, które wejdą w życie po 6 miesiącach od daty obowiązywania ustawy.

Wierzyciel będzie miał pod górkę

Nowelizacja kpc wprowadza istotne zmiany na  niekorzyść wierzyciela, przy czym dotyczą one pierwszych pism w sprawie, więc co do zasady doręczenia pozwu. Obecnie, jeśli podajemy adres dłużnika, który nie odbierze pisma, pomimo dwukrotnego pozostawienia awizo, to, co do zasady, uznaje się, że pismo jest doręczone. Po zmianie, jeśli pismo nie zostanie odebrane, to wierzyciel w terminie 2 miesięcy zostanie zobowiązany do wykazania, że adres ten jest aktualny, a jeśli tego nie wykaże, to postępowanie zostanie zawieszone (takie wykazanie ma być np. przy pomocy komornika sądowego czy detektywa – co rodzi dodatkowe, często, spore koszty).

Od tej zasady będą wyjątki, kiedy nieodebranie pisma będzie i tak skutkowało uznaniem za doręczone. Wyjątki te dotyczyć będą sytuacji kiedy:

 • Przedsiębiorca wpisany jest do CEIDG – korespondencja wysyłana jest wówczas na adres do doręczeń wpisany do CEIDG (adres do doręczeń, a nie adres prowadzenia działalności), chyba że przedsiębiorca sam podał inny adres.
 • Przedsiębiorstwo wpisane do KRS – korespondencja zostanie wysłana pod adres wskazany w KRS, a jeśli adresu nie ma, to na ostatni jaki był zgłoszony, chyba że podano inny adres.

Nadużycie prawa procesowego – konsekwencje

Nadużycie prawa procesowego – jeśli któraś ze stron próbuje na siłę przedłużać postępowanie np. poprzez składanie licznych zażaleń czy składanie kilku wniosków w tym samym przedmiocie, sąd poucza taką osobę o możliwości zastosowania wobec niej kar. Stwierdziwszy nadużycie przez stronę  prawa procesowego sąd może w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie:

 • Zadecydować o wymierzeniu grzywny
 • Zadecydować o obciążeniu dodatkową częścią bądź nawet całością kosztów procesu

Na wniosek strony przeciwnej sąd może także zadecydować o:

 • Obciążeniu kosztami procesu podwyższonymi odpowiednio do spowodowanego nadużyciem zwiększenia nakładu pracy na prowadzenie sprawy strony przeciwnej
 • Podwyższeniu stopy odsetek należnych od zasądzonego świadczenia odpowiednio do spowodowanej nadużyciem zwłoki w rozpoznaniu sprawy, za czas odpowiadający tej zwłoce

Nowy rodzaj postępowania w sprawach gospodarczych

Wprowadzono nowy rodzaj postępowania w sprawach gospodarczych, który z założenia ma być szybki i mniej sformalizowany. Co do zasady sprawa w pierwszej instancji ma się zakończyć do 6 miesięcy od dnia wniesienia odpowiedzi na pozew.

Należne odsetki od kosztów procesu

Od przyznanego zwrotu kosztów procesu należą się odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je ustalono, do dnia  zapłaty. Jeżeli orzeczenie to jest  prawomocne z chwilą wydania, odsetki te należą się za czas po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia do dnia zapłaty, a jeżeli orzeczenie takie podlega doręczeniu z urzędu – za czas po upływie tygodnia od dnia jego doręczenia zobowiązanemu.

Dobra Rada!

Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego też warto być czujnym i pomimo możliwości, które daje nam ustawodawca, czyli dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego, wykonać podstawowe czynności, które wyeliminują ryzyko długiego procesu sądowego.

Dlatego też:

Potwierdzaj wiarygodność swoich przyszłych oraz bieżących klientów/kontrahentów, na każdym etapie współpracy

 • Przygotuj profesjonalną umowę zabezpieczającą Twoje przyszłe należności
 • Systematycznie przypominaj się, monitorując swoje należności
 • Korzystaj ze wsparcia ekspertów, będzie Ci znacznie lżej

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, uzyskać wsparcie prawno-finansowe:

Zadzwoń:☎   722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać pracę polskim przedsiębiorcom

Zacznij działać już od dziś!

Sięgaj po więcej:

Zajrzyj również do I i II części publikacji:
Bezpieczna Umowa Najmu Część I
Bezpieczna Umowa Najmu Część II

Zapoznaj się również z artykułem:
Prosta I Prawidłowa Umowa Współpracy

Pobierz gotowy wzór umowy pożyczki: Umowa Pożyczki, Która Cię Chroni, Prezent!

Pobierz gotowy wzór umowy


 

 

Wysokich i bezpiecznych lotów!

Kinga Janus

Wesprzyj i udostępnij!

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Pożyczki.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy Pożyczki