Uznanie Długu – Rozbrojenie Problemu

Uznanie Długu – Rozbrojenie Problemu

Uznanie Długu – Rozbrojenie Problemu 

Uznanie długu uwalnia od problemu zarówno wierzyciela jak i dłużnika. Uznanie długu to męskie, konkretne podejście do sprawy: wzięcie odpowiedzialności, odważne zmierzenie się z sytuacją i wyjście z kryzysu. Dług frustruje zarówno osobę, która czeka na pieniądze, jak i przedsiębiorcę, który zalega ze spłatą. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się: czym jest uznanie długu, jakie są formy uznania długu, jakie korzyści otrzymuje wierzyciel, dzięki uznaniu długu, czy istnieje możliwość cofnięcia uznania długu i z czego to wynika. Powiemy też o tym, dlaczego porozumienie w spłacie daje nowe możliwości korzystnej spłaty zobowiązań B2B. Zachęcam Cię do zapoznania się z dzisiejszą porcją wiedzy i rekomenduję natychmiast wprowadzić ją w swoje „biznesowe życie” i z ulgą patrzeć na zmiany!

Jakie są formy uznania długu

Spójrz, jaka forma uznania długu może rozwiązać Twój problem

Uznanie właściwe

To sytuacja w której wierzyciel i dłużnik zawierają umowę. Na mocy umowy dłużnik potwierdza, że po jego stronie istnieje zobowiązanie w stosunku do wierzyciela.

Ponadto dłużnik potwierdza:

 • Wysokość wierzytelności
 • Bezsporność wierzytelności
 • Często również termin i sposób zapłaty wierzytelności

 Właściwa forma uznania długu jest dla wierzycieli najbardziej korzystna, ponieważ najtrudniej ją podważyć i precyzyjnie określa poszczególne składowe wierzytelności.

Pamiętajmy, że jeżeli zadłużony klient, pomimo sytuacji, w której się znalazł, chce zawrzeć umowę o uznanie długu, to znaczy, że działa w dobrej wierze, akceptuje swoje zobowiązania, z których w przyjętych przez obie strony terminach, chce się wywiązać.

Ważne!

Uznaniem właściwym długu jest również zawarcie przez dłużnika ugody (porozumienia spłaty) z wierzycielem, w której to dłużnik uznaje określone roszczenie i zobowiązuje się je spłacić w oznaczonych terminach. Dokładnie o ugodach przeczytasz w naszym wcześniejszym artykule:

Czy Zawarcie Ugody Się Opłaca

Uznanie niewłaściwe

Uznaniem niewłaściwym długu jest każde inne oświadczenie dłużnika wyrażone nawet w sposób dorozumiany. Uznanie wskazuje na to, że dłużnik wie, iż jest zobowiązany do określnego świadczenia na rzecz wierzyciela. Co rozumiemy przez inne oświadczenie dłużnika? Do innych oświadczeń zadłużonego klienta możemy zaliczyć:

 • Zapłatę części należności
 • Skierowanie prośby o odroczenie terminu płatności wymagalnych już należności
 • Prośbę o rozłożenie płatności na raty, czy też np. o umorzenie części należności

A zatem jeżeli wierzyciel otrzyma częściową zapłatę od dłużnika lub prośbę w formie pisemnej o rozłożenie na raty zobowiązania, wówczas możemy uznać, że zachowanie zadłużonego klienta było niewłaściwym uznaniem długu. W tym przypadku, warto wskazać treść artykułu 60 kodeksu cywilnego, który brzmi:

Oświadczenie woli może być wyrażone przez każde zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie jej w postaci elektronicznej. Ponadto art. 65 § 1 kc wskazuje, że oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak wymagają tego okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

Pamiętaj!

Wachlarz czynności, jakich może dopuścić się dłużnik względem wierzyciela, które spowodują uznanie długu, jest właściwie nieograniczony i o tym czy dana czynność może być traktowana jako uznanie długu czy też nie, często dowiadujemy się dopiero na etapie postępowania sądowego.

Uznanie długu – korzyści dla wierzyciela

Dlaczego warto uzyskać od dłużnika uznanie długu? Mamy kilka powodów. Wskazujemy najważniejsze z nich:

 • Brak wątpliwości i potwierdzenie, że dłużnik jest zobowiązany do określonego świadczenia na rzecz wierzyciela
 • Przerwanie biegu terminu przedawnienia, który liczony jest od początku od dnia uznania długu (zarówno uznania właściwego jak i niewłaściwego).

Ważne!

Przy roszczeniach nieprzedawnionych każde uznanie spowoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia. Przy uznaniu właściwym i niewłaściwym, w przypadku roszczenia przedawnionego w chwili uznania długu sytuacja będzie wyglądała odmiennie:

uznanie właściwe – w niektórych przypadkach uznanie długu może być potraktowane nawet jako zrzeczenie się zarzutu przedawnienia

uznanie niewłaściwe – bieg terminu przedawnienia w sprawie, która w chwili uznania długu była już przedawniona, nie zostanie przerwany, co wynika z orzeczeń sądowych, w tym m.in. z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie wydanego w dniu 07 listopada 2007 roku, w sprawie o sygn. akt VI ACa 826/07: „oświadczenie o uznaniu długu, złożone po upływie terminu przedawnienia, nie wywiera żadnych skutków prawnych, w tym nie powoduje, że termin przedawnienia biegnie na nowo”.

 • Szybszy proces sądowy, czyli możliwość złożenia do sądu pozwu o wydanie nakazu zapłaty w trybie nakazowym. Postępowanie to jest mniej kosztowne dla wierzyciela, umożliwia również natychmiastowe zabezpieczenie majątku bez czekania na zakończenie postępowania sądowego.

Jaka jest pewność uznania długu

Uznanie długu jest formą stosunkowo pewną. Dłużnik nie może po uznaniu długu wycofać się z uznania i stwierdzić, że jednak zadłużenie po jego stronie nie istnieje. Istnieją możliwości wzruszenia czynności dłużnika, ale dzieje się to w sytuacjach wyjątkowych, wynikających z przepisów prawa i w praktyce jest trudne do wykonania.

 Dłużnik się wycofuje

Co się dzieje w przypadku cofnięcia uznaniu długu?

Cofnięcie uznania długu wiąże się z zasady ze złożeniem nieważnego oświadczenia, które regulowane jest przepisami kodeksu cywilnego (art. 82 – 88 kc), przypadki te są doprecyzowane i dokładnie wymienione, co oznacza, że nie można dodawać innych. Zaliczają się do nich:

 • Działanie w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podejmowanie decyzji, działanie dla pozoru za zgodą drugiej strony
 • Działanie pod wpływem błędu
 • Działanie pod wpływem podstępu lub groźby

Zgodnie z art. 88 kc uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa:

 • W razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia
 • W razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał

Porozumienie w spłacie – korzyści

Porozumienie w spłacie to korzystna forma spłaty zobowiązań B2B. Porozumienie w spłacie jest właściwą formą uznania długu – najkorzystniejszą dla wierzyciela. Rekomendujemy ją. W praktyce jednak, ta forma jest stosunkowo rzadko wykorzystywana. Dlatego też zachęcam Cię do zawierania porozumień w spłacie, dzięki którym polubownie odzyskasz swoje przeterminowane należności i dasz szansę zadłużonemu klientowi, na wywiązanie się ze spłaty zobowiązań.

Dokładnie o ugodach przeczytasz w naszym wcześniejszym artykule, pobierz również wzór ugody.

Czy Zawarcie Ugody Się Opłaca

Pobierz gotowy wzór ugody


 

 

Wierzytelność szpitalna – liczy się tempo

Zawieranie porozumień w spłacie przyspiesza regulowanie wymagalnych wierzytelności szpitalnych. Najczęściej spotykamy się z zawieraniem ugód w przypadku wierzytelności medycznych. Jako kancelaria prawna wspierająca między innymi dostawców szpitalnych oraz zawierająca ugody z publicznymi jednostkami szpitalnymi, radzimy stosować polubowne rozwiązanie, zawsze z korzyścią dla każdej ze stron. Dzięki temu zobowiązany do spłaty szpital, w odpowiednio przyjętym harmonogramie, reguluje swoje zobowiązania, pomniejszając tym samym narastające zadłużenie wobec wierzyciela. Takie rozwiązanie daje wierzycielowi stały comiesięczny spływ należności, a w przypadku szpitala eliminuje koszty z tytułu postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Podsumowanie

Puentując dzisiejszą porcję wiedzy: zachęcam do rozmowy z zadłużonym klientem i przygotowanie w formie ugody (porozumienia w spłacie) propozycji uznania długu. Rozwiązanie to niesie za sobą liczne korzyści nie tylko dla wierzyciela, ale również dla dłużnika, który działając w dobrej wierze i chcąc uregulować powstałe zobowiązania, będzie mógł uregulować je w zaakceptowanych przez wierzyciela ratach.

 Ważne!

Jeśli uznanie długu zostanie sporządzone w formie ugody (porozumienia) koniecznie pamiętaj, aby przed jego podpisaniem dokładnie przeczytać warunki ugody, w szczególności jeśli ugoda była przygotowana przez drugą stronę.

Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

 Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać pracę polskim przedsiębiorcom. Zacznij działać już od dziś!
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ugód, które w Twoim imieniu możemy zawrzeć z klientem, nic prostszego, wystarczy, że skontaktujesz się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Chcesz wiedzieć więcej lub uzyskać wsparcie prawno-finansowe: zadzwoń: ☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Popraw Płynność Finansową Firmy – Wiedza

Do Kiedy Możesz Dochodzić Swoich Wierzytelności

 

Pobierz gotowy wzór ugody


 

 

Wysokich Lotów!

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument UGODY.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Ugody