Wady i Zalety MEDIACJI

Wady i Zalety MEDIACJI

Wady i Zalety MEDIACJI

Kontynuując temat #MEDIACJI w dzisiejszej porcji wiedzy, opiszemy jej wady i zalety, ponieważ przed przystąpieniem do rozwiązania trudnej sytuacji, za pomocą mediacji, warto wiedzieć jakie korzyści oraz ewentualne konsekwencje niesie za sobą ta alternatywna metoda rozwiązywania sporów.

Wady i zalety mediacji – dobrowolność oraz koszty mediacji

 • Mediacja jest zawsze dobrowolna!

Mimo tego, że zgodnie z art. 1838 §  1 sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania, to strona ma wciąż prawo do niewyrażenia zgody na jej przeprowadzenie (w terminie tygodniowym).

 • Mediacja jest co do zasady tańsza od postępowania sądowego.

W przypadku mediacji umownej, sposób wynagrodzenia mediatora powinien zostać określony w umowie (mediator może zrezygnować z wynagrodzenia). Dodatkowo – w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych.

W przypadku mediacji sądowej, w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

Zalety mediacji – kompromis i możliwość wyboru

 • Strony mają realny wpływ na wynik rozstrzygnięcia i nie są uzależnione od woli organu. Ugodę zawierają wspólnie, dzięki czemu każdy podmiot może wynegocjować korzystane dla siebie postanowienia. W postępowaniach sądowych ostateczna decyzja należy do sądu, który zazwyczaj wydaje rozstrzygnięcie przychylne jednej stronie.
 • Możliwość wyboru mediatora, czyli podmiotu usprawniającego przebieg ugodowego zakończenia sporu. W postępowaniu sądowym strony nie mogą skompletować spersonalizowanego składu sądu według własnych upodobań.

Zalety mediacji – brak sformalizowania, czas prowadzenia mediacji, jawność mediacji

 • Niski poziom sformalizowania. Mediator prowadzi mediację, wykorzystując metody, które uzna zna słuszne.

Postępowanie sądowe prowadzone jest według ściśle określonych zasad, a ich nieprzestrzeganie może spowodować negatywne skutki. Dla mediacji kodeks nie przewiduje żadnej sztywnej formy.

 • Mediacja jest szybsza od postępowania sądowego.

Co do zasady, kierując strony do mediacji, sąd wyznacza jej czas trwania na okres do 3 miesięcy.

Niski poziom sformalizowania mediacji pozwala na organizowanie posiedzeń w dowolnych porach i okresach, dzięki czemu sprawę można rozpatrzyć bardzo szybko. Postępowania cywilne mają natomiast to do siebie, że po wniesieniu pozwu miesiącami trzeba czekać na dalsze decyzje sądu.

 • Postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.
 • Sprawa poddana nieudanemu postępowaniu mediacyjnemu nie korzysta ze statusu powagi rzeczy osądzonej: wciąż ma się prawo do wniesienia powództwa o to samo roszczenie przeciwko tej samej osobie do sądu.
 • Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 3 KC, wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia roszczeń cywilnych. Po przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo, dzięki czemu ma się więcej czasu na sądowe dochodzenie należności.
 • Zmniejszenie obciążenia sądów – przez co te mogą skupić się na innych sprawach.

Wady i zalety mediacji – ryzyko

 • Ryzyko niedogadania się stron.

W rezultacie prowadzi do znacznie przedłużonego w czasie,  oczekiwania na sądowe rozstrzygnięcie sprawy.

 Wady mediacji – brak praktyki

 • Niska formalizacja wymagań stawianym mediatorom – przez co mediację mogą prowadzić osoby nieprzygotowane do tego praktycznie, o ile tylko cieszą się zaufaniem stron. Tym samym wzrasta ryzyko zawarcia ugody sprzecznej z prawem.
 • Koszty mediacji niezakończonej zawarciem ugody powiększają ogólną kwotę potrzebną do zakończenia sporu (o ile mediator nie zgodzi się na mediację nieodpłatną).

Wady mediacji – obustronna zgoda zwaśnionych stron sporu

 • WAŻNE! W praktyce mediacja jest niemożliwa, kiedy obie strony nie wyrażą na nią zgody.

Reasumując, ogrom zalet mediacji, czyli jej elastyczność i możliwość uzyskania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia dla obu podmiotów, zdecydowanie ta forma, powinna skłaniać zwaśnione strony do ryzyka jej podjęcia.

 ZAPAMIĘTAJ!

Mediacja nie ma jednak sensu bez widocznej chęci i zaangażowania stron do polubownego  rozwiązania problemu. Pomimo tego, że jest tworem pozornie idealnym, jej realizacja może być poważnie utrudniona.

WAŻNE!

Nigdy nie mamy pewności, czy przeciwnik faktycznie ma dobre intencje i chce zawrzeć  ugodę, czy jedynie dąży do odwleczenia wydania niekorzystnego dla siebie sądowego wyroku kończącego sprawę.


Zapraszamy również do kontaktu i konsultacji prawnych, związanych z rejestracją i umową spółki, sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem, prawnym dochodzeniem należności.

 ☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Dodatkowo , chętnie podpowiemy Tobie, w jaki sposób zawierać umowy, weryfikować wiarygodność Klientów, doradzimy, również co należy zrobić, kiedy, pomimo braku zapłaty za faktury, musisz zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć swoją firmę.

Dogmat Systemy Services


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy Services

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Wszystkie zmiany w odsetkach w 2020 roku

Czym jest uznanie długu?

Pobierz gotowy wzór UGODY


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument UGODY.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Ugody