Umorzenie Egzekucji i Opłata Stosunkowa

Umorzenie Egzekucji i Opłata Stosunkowa

Umorzenie egzekucji to niekorzystny finał dla wierzyciela, który wiąże się  zazwyczaj z rozpoczęciem „ostatecznej” drogi prowadzącej do odzyskania długu.

Pamiętajmy, że egzekucja komornicza jest  rozwiązaniem stosunkowo ryzykownym, gdyż wiele spraw prowadzonych przez komorników finalnie nie prowadzi do zaspokojenia należności, a dodatkowo wiąże się z kosztami, które pierwotnie obciążają wierzyciela.

Zgodnie z art. 770 KPC – dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, ale w przypadku bezskutecznego postępowania obarczony i tak jest nimi wierzyciel, a na dłużniku spoczywa jedynie obowiązek ich zwrotu (realizacja tej powinności w rzeczywistości nigdy nie następuje).

Co jednak najważniejsze – prowadzenie egzekucji może spowodować obciążenie wierzyciela „karnymi” opłatami bezzwrotnymi. O tych m.in. opłatach przeczytacie Państwo w dzisiejszym artykule.

Umorzenie egzekucji i opłata stosunkowa za umorzenie na skutek bezczynności wierzyciela i na jego wniosek

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o kosztach komorniczych (dalej UKK), w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego:

 • na wniosek wierzyciela
 • z powodu tzw. bezczynności wierzyciela (jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania)

ustawa nakłada na wierzyciela obowiązek poniesienia opłaty stosunkowej w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Pod pojęciem „świadczenia pozostałego do wyegzekwowania” rozumie się różnicę  między wartością świadczenia wskazanego we wniosku o przeprowadzenie egzekucji, a wartością świadczenia wyegzekwowaną przez komornika.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 UKK do wartości świadczenia wlicza się:

 • należność główną
 • odsetki
 • koszty i inne należności uboczne

Pomija się – koszty zastępstwa prawnego i koszty komornicze, należne w postępowaniu egzekucyjnym, w którym jest obliczana opłata. Jak stanowi art. 28 ust. 4 UKK, omawiana opłata wynosi minimalnie 200 zł.

O bezczynności wierzyciela mówimy wtedy, kiedy ten przez okres minimum 6 miesięcy aktywnie nie popiera egzekucji w zakresie potrzebnym do dalszego jej prowadzenia, tj. przykładowo nie składa wniosku o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości lub nie wpłaca zaliczek na wydatki.

Problematyczne dla wierzyciela okazuje się także zawieszenie egzekucji z uwagi na zgon dłużnika.

Zgodnie z art. 819 KPC komornik zawiesza postepowanie z urzędu w przypadku śmierci dłużnika. W tym wypadku wierzyciel ma dwa wyjścia – wszcząć postępowanie spadkowe celem odzyskania długu od spadkobierców dłużnika albo nie robić nic. W obu sytuacjach wierzyciel nie uniknie jednak poniesienia kolejnych kosztów – opłat związanych z postępowaniem spadkowym lub opłaty stosunkowej z art. 29 ust. 1. Co więcej, opłata z art. 29 ust. 1 zazwyczaj nie podlega zwrotowi w przypadku ponownego wszczęcia egzekucji.

UWAGA! 

Jeżeli wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika albo z zawarciem porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem, dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata stosunkowa obciąża dłużnika.

W zależności od terminów, dłużnika obciąża opłata w wysokości 5% lub 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Warto wspomnieć też, że w przypadku, kiedy wniosek o umorzenie egzekucji (w całości) został złożony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wierzyciel ponosi opłatę w wysokości 100 zł. Ta opłata obciąża dłużnika wtedy, gdy  po złożeniu przez wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, a przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, dłużnik dokonał spłaty zadłużenia bądź zawarł z wierzycielem porozumienie dotyczące sposobu lub terminu spełnienia świadczenia.

Umorzenie egzekucji i opłata stosunkowa w przypadku oczywiście, niecelowego wszczęcia egzekucji

Komornik ma obowiązek wydać postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia w przypadku, gdy:

 • wierzyciel oczywiście niecelowo wszczął egzekucję
 • wierzyciel wskazał we wniosku o wszczęcie egzekucji osobę niebędącą dłużnikiem

O tyle, o ile druga przesłanka opłaty nie budzi wątpliwości, problematyczne może być zrozumienie pojęcia „oczywiście niecelowego wszczęcia egzekucji”. Co do zasady o tym, czy postępowanie zostało wszczęte celowo – decyduje ocena zachowania się dłużnika, tj. czy dał on podstawy do jego zainicjowania. Jako przykłady niecelowego wszczęcia egzekucji wymienia się: dochodzenie wierzytelności na podstawie zaspokojonego tytułu wykonawczego, wszczęciu egzekucji z majątku dłużnika mimo posiadania przez wierzyciela zastawu w pełni zabezpieczającego zgłoszone roszczenie.

Uwaga! Przyjmuje się, że postępowanie wszczęte jest niecelowo także wtedy, gdy w chwili złożenia wniosku egzekucyjnego zrealizowanie obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego nie było możliwe, a wierzyciel przed złożeniem wniosku o tym wiedział lub mógł się dowiedzieć.

Umorzenie egzekucji i opłata stosunkowa w przypadku umorzenia ze wszystkich innych powodów

W przypadkach innych, niż omówione wyżej, komornik w razie umorzenia egzekucji ma obowiązek nałożyć na wierzyciela opłatę stosunkową w wysokości 150 zł (art. 29 ust. 4 UKK). Przepis ten znajduje więc zastosowanie przy najpopularniejszym powodzie umarzania postępowań, tj. ich bezskuteczności.

Opłaty tej nie pobiera się od:

 • osób fizycznych dochodzących roszczeń pracowniczych lub odszkodowawczych
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • podmiotów, których przedmiotem działalności nie jest działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • podmiotów, których przedmiotem działalności jest działalność finansowa i ubezpieczeniowa – o ile są wierzycielami pierwotnymi (tj. tymi, u których powstało zadłużenie), a wierzytelność nie była przedmiotem obrotu

– o ile wszczęli egzekucję przed upływem 2 lat od powstania tytułu egzekucyjnego obejmującego daną wierzytelność. Termin ten biegnie więc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu nakazującego spełnienie danego roszczenia – z wyjątkiem wyroków, które są wykonalne przed dniem uprawomocnienia się.

O tym, czy przedmiotem działalności podmiotu jest działalność finansowa lub ubezpieczeniowa decyduje wpis we właściwym rejestrze. W przypadku osób prawnych konieczne będzie zatem sięgnięcie do danych udostępnionych w systemie KRS. Jeśli chodzi o osoby fizyczne – informacje te wynikają z CEIDG.

UWAGA! Przyjmuje się, że opłata z art. 29 ust. 4 UKK stanowi koszt niezbędny do celowego przeprowadzenia egzekucji i powinna być wliczona do kosztów, które dłużnik jest obowiązany zwrócić wierzycielowi.

Podsumowanie

Przed wszczęciem egzekucji wierzyciel powinien podjąć jak najwięcej prób dogadania się z dłużnikiem w kwestii spłaty zobowiązań. Prowadzenie postępowania u komornika wiąże się bowiem z ryzkiem ponoszenia opłat stosunkowych, które w przypadku wysokich wierzytelności mogą sięgać nawet 50.000 złotych – i to bez obarczania dłużnika obowiązkiem ich zwrotu na rzecz wierzyciela. Do tego dojść mogą też poniesione przez wierzyciela w toku postępowania zaliczki, których przy bezskutecznej egzekucji nikt wierzycielowi nie zwróci.

RADZIMY!

Przed złożeniem wniosku do komornika rekomendujemy odpowiednie przeanalizowanie ryzyka i sporządzenie bilansu możliwych zysków i strat.


Zapraszamy również do kontaktu i konsultacji prawnych, związanych z rejestracją i umową spółki, sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem, prawnym dochodzeniem należności.

 ☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Dodatkowo , chętnie podpowiemy Tobie, w jaki sposób zawierać umowy, weryfikować wiarygodność Klientów, doradzimy, również co należy zrobić, kiedy, pomimo braku zapłaty za faktury, musisz zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć swoją firmę.

Dogmat Systemy Services


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy Services

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp. z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Wszystkie zmiany w odsetkach w 2020 roku

Czym jest uznanie długu?

Pobierz gotowy wzór UGODY


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument UGODY.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Ugody