Właściwe Uznanie Długu

Właściwe Uznanie Długu

Właściwe Uznanie Długu

Kontynuując temat uznania długu, w dzisiejszej porcji wiedzy skupimy się na prawnych aspektach właściwego uznania długu, przerywającego bieg przedawnienia wierzytelności, uznaniu powództwa oraz wszczęciu postępowania sądowego.

A zatem, czym jest właściwe uznanie długu i  zrzeczenie się zarzutu przedawnienia?

Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa, właściwe uznanie długu, o ile występuje po upływie okresu przedawnienia na ogół połączone jest ze zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia. Wynika to z faktu, że uznanie roszczenia, bez zrzeczenia się przedawnienia, pozbawione jest sensu. Dłużnik, który zamierza zaspokoić przedawnione roszczenie zawsze może to uczynić i bez jego uznawania.

Dlatego właściwe uznanie długu przez dłużnika po upływie okresu przedawnienia pozwala wierzycielowi dochodzić przed sądem zapłaty za ten dług.  Również zawarcie ugody przez strony, w której dochodzi do uznania roszczenia przez dłużnika wobec wierzyciela, skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia przeterminowanego roszczenia, a także stwarza nowe, przyjęte zgodnie przez strony zasady spłaty tego zadłużenia.

Uwaga

Niewłaściwe uznanie długu nie jest równoznaczne ze złożeniem dorozumianego oświadczenia o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia.

 Właściwe uznanie długu a uznanie powództwa

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 2016 roku (I ACa 657/16) uznanie powództwa jest bezwarunkowym oświadczeniem woli i wiedzy pozwanego, który za zasadne uznaje zarówno roszczenie powoda, jak i przyznaje uzasadniające je przytoczone przez powoda okoliczności faktyczne.

A zatem, uznanie żądania zawartego w pozwie przy równoczesnym zaprzeczeniu jego podstawy faktycznej nie stanowi uznania powództwa.

Uznanie powództwa stanowi oświadczenie woli, a dalej w przypadku uznania powództwa o zapłatę dłużnik składa jednocześnie oświadczenie o uznaniu długu. Zgodnie z art. 213 § 2 KPC sąd jest związany uznaniem powództwa, a to oznacza wydanie przez niego wyroku uwzględniającego powództwo, zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności.

Uwaga!

Pozwany może powoływać się na okoliczność, że uznanie powództwa jako czynność prawa materialnego jest dotknięta m.in. wadą oświadczenia woli albo na przepisy o bezwzględnej nieważności czynności prawnych.

Właściwe uznanie długu – Wszczęcie postępowania nakazowego

Zgodnie z art. 485 § 1 pkt. 3 sąd może (na wniosek powoda zgłoszony w pozwie) wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

Co ciekawe, zdaniem sądów także faktura określająca sposób i czas zapłaty może być uznana za wezwanie do zapłaty – oczywiście o ile dłużnik w formie pisemnej uznaje dług (w sposób właściwy lub niewłaściwy), np. poprzez osobiste podpisane faktury lub przez pełnomocnika.

Możliwość prawnego dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym stanowi atrakcyjną drogę dla wierzycieli, chcących wnieść pozew. Przede wszystkim, na wiąże się z wniesieniem przez wierzyciela niższej opłaty sądowej. A nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia.

W praktyce postępowanie takie, jest dużo szybsze niż zwykły proces, dzięki czemu wierzyciel może prędzej skierować sprawę do komornika i odzyskać pieniądze, a dzięki temu dłużnik nie będzie obciążany wyższą kwotą odsetek.

Dlatego, zachęcamy wierzycieli oraz dłużników do wypracowania kompromisu. Przede wszystkim  wierzyciele dla ochrony własnych interesów powinni dołożyć wszelkich starań, aby ich dłużnicy uznali wysuwane roszczenia.

Najlepszym rozwiązaniem dla obu stron jest zawarcie ugody, ale w razie jej braku warto dysponować chociaż prośbą dłużnika o rozłożenie należności na raty.

Pamiętajmy, że uznanie długu ma ogromne znaczenie materialnoprawne, ponieważ prowadzi do przerwania biegu przedawnienia, a nawet zrzeczenia się tego zarzutu. W kontekście procesowym, uznanie długu oznacza przyspieszenie procesu odzyskania należności i zaoszczędzenie wiążących się z tym kosztów, które niestety zostały w ostatnim czasie, sporo podniesione przez ustawodawcę.


Zapraszamy również do kontaktu i konsultacji prawnych, związanych z rejestracją i umową spółki, sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem, prawnym dochodzeniem należności.

 ☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Dodatkowo , chętnie podpowiemy Tobie, w jaki sposób zawierać umowy, weryfikować wiarygodność Klientów, doradzimy, również co należy zrobić, kiedy, pomimo braku zapłaty za faktury, musisz zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć swoją firmę.

Dogmat Systemy S.A.


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Wszystkie zmiany w odsetkach w 2020 roku

Czym jest uznanie długu?

Pobierz gotowy wzór UGODY


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument UGODY.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Ugody