FORMA CZYNNOŚCI PRAWNEJ

FORMA CZYNNOŚCI PRAWNEJ

W dzisiejszej porcji wiedzy wskazujemy, czym jest forma czynności prawnej oraz jakie są jej rodzaje. Kwestia ta ma istotne znaczenie dla umów, ponieważ ustawodawca często nakłada na kontrahentów obowiązek zachowania ściśle określonej formy danego kontraktu.

Forma czynności prawnej

Umowa jest zgodnym oświadczeniem woli co najmniej dwóch stron. Natomiast w ślad za art. 60 KC, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, o ile to zachowanie ujawnia jej wolę w sposób dostateczny oraz ustawa nie stanowi inaczej.

Konsekwencją tego przepisu jest przyjęta w polskim prawie zasada swobody formy. Zgodnie z nią, jeśli z przepisu prawnego albo wcześniejszej czynności nie wynika wymóg zachowania określonej formy, to oświadczenie woli może być skutecznie złożone w dowolnej formie.

Samo pojęcie formy rozumie się dwojako. A zatem, w “sensie technicznym”, nazywa się nią sposób, w jaki oświadczenie woli powinno być wyrażone na zewnątrz. To pewien zespół formalności przewidzianych przez prawo. W drugim ujęciu, formę postrzega się jako sankcję niedochowania wymogu formy w znaczeniu technicznym.

Rodzaje form czynności prawnych

Kiedy ustawa przewiduje obowiązek dochowania konkretnej formy dla danej czynności prawnej mówi się o wymogu dochowania formy szczególnej. Zachowanie formy szczególnej uzasadnia się potrzebą zabezpieczenia dowodów na rzecz ewentualnego sporu sądowego, ochrony działającego podmiotu przed jego nieprzemyślanymi decyzjami czy też zapewnienia pewności, co do tego, że czynność prawna została dokonana.

Polski prawodawca reguluje kilka rodzajów form szczególnych czynności prawnych. Wyróżnić można m.in.:

  • formę dokumentową
  • zwykłą formę pisemną
  • formę pisemną z poświadczeniem daty
  • formę pisemną z poświadczeniem podpisu
  • akt notarialny
  • formę elektroniczną

Dziś opiszemy najczęściej używane podczas zawierania umów i kontaktów formy:  formę dokumentową oraz zwykłą formę pisemną.

Forma czynności prawnej – Forma Dokumentowa

W ślad za art. 772 KC, do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. A zatem, dokumentem w rozumieniu KC jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Dzięki tak szerokiej definicji, dokumentem może być nie tylko zapisana kartka papieru, ale również plik tekstowy, czy nagranie audio lub wideo z samym tylko obrazem lub dźwiękiem.

Uwaga!

Zgodnie z art. 720 § 2 umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Forma czynności prawnej – Zwykła Forma Pisemna

Do zachowania zwykłej formy pisemnej koniecznie jest wcześniejsze sporządzenie dokumentu obejmującego treść oświadczenia woli i podpisanie go. W związku z tym, treść oświadczenia woli należy wyrazić w języku pisanym, a więc z użyciem stosownych znaków graficznych, tj. liter. Z kolei podpis to językowy znak graficzny, własnoręcznie składany przez składającego oświadczenie woli, wskazujący na jego imię i nazwisko (ewentualnie samo nazwisko). Co istotne, podpis umieszcza się pod tekstem oświadczenia woli, ponieważ tekst zamieszczony poniżej podpisu nie jest objęty oświadczeniem składającego podpis. Dodatkowo, szczegółowe zasady składania oświadczeń woli w formie pisemnej przez osoby niepiśmienne reguluje art. 79 KC.

Podsumowując, polskie prawo przewiduje także inne niż wymienione formy, szczególne dla dokonania czynności prawnych. Ponadto, pamiętajmy, że niektóre umowy można oczywiście zawierać w postaci ustnej, ale zdecydowanie może to sprawić istotne trudności dowodowe w przypadku sporu sądowego.

Już dziś zapraszamy na kontynuację dzisiejszego artykułu, w którym omówimy pozostałe formy czynności prawnych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i skorzystać z pomocy prawnej.

Zapraszamy do kontaktu:

☎ 722 33 55 33 lub 📧 tbn@dogmatsystemy.pl


Zapraszamy również do konsultacji prawnych, związanych z rejestracją i umową spółki, sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.

 Dogmat Systemy Services


Dzisiejszy artykuł został przygotowany, wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy Services.

Kinga Janus
Dyrektor Działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Zawarcie Umowy

Kara Umowna w Umowie.

Pobierz gotowy wzór Umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy