FORMY CZYNNOŚCI PRAWNYCH CZ.II

FORMY CZYNNOŚCI PRAWNYCH CZ.II

Kontynuując temat “Formy czynności prawnych”, w dzisiejszej porcji wiedzy opiszemy konkretne formy, które możemy zastosować przy ważnych transakcjach i umowach handlowych. A dokładniej opowiemy o:

  1. Formie pisemnej z datą pewną
  2. Formie pisemnej z poświadczeniem podpisu
  3. Akcie notarialnym
  4. Formie elektronicznej

Formy czynności prawnych – forma pisemna z datą pewną

Bezsprzecznie data pewna (tj. forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty) polega na stwierdzeniu (wiążącym także osoby nieuczestniczące w czynności prawnej), że dana czynność została dokonana w określonym czasie.

Skutek taki wywołuje:

  • urzędowe poświadczenie daty, w którym notariusz stwierdza datę okazania dokumentu
  • stwierdzenie dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym – od daty dokumentu urzędowego
  • umieszczenie na obejmującym treść czynności prawnej dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza – od daty wzmianki
  • opatrzenie kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu w postaci elektronicznej – od daty opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu
  • dodatkowo, w razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby

Uwaga! Zastaw jest skuteczny wobec wierzycieli zastawcy, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu została zawarta na piśmie z datą pewną (art. 307 § 3 KC)

Forma pisemna z poświadczeniem podpisu

Poświadczenie podpisu polega na zamieszczeniu na dokumencie klauzuli stwierdzającej własnoręczność podpisu osoby wskazanej w treści tej klauzuli.

Co najważniejsze, takiego poświadczenia dokonuje przede wszystkim notariusz. Jest ono możliwe jedynie na oryginale dokumentu, a nie jego kserokopii.

Uwaga! Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 751 § 1 KC).

Formy czynności prawnych – Akt notarialny

Ponadto, forma aktu notarialnego sprowadza się do sporządzenia przez notariusza dokumentu obejmującego oświadczenie woli, zgodnie z regułami zawartymi w ustawie – Prawo o notariacie.

Dlatego, akty i inne dokumenty notarialne są dokumentami urzędowymi w rozumieniu przepisów KPC o dokumentach urzędowych, w związku z czym stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.

Uwaga: W art. 158 KC wprowadzono wymóg aktu notarialnego zarówno dla umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, jak i dla umowy przenoszącej jej własność.

Forma elektroniczna jako forma czynności prawnych

Dla formy elektronicznej niezbędne jest nie tylko złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej, ale również opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dlatego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 kwalifikowany podpis elektroniczny to:

Zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Podsumowanie

Podsumowując, oprócz opisanych, najczęściej stosowanych form czynności prawnych, polskie prawo przewiduje również inne formy.

Co więcej, przyjmuje się, iż dokonanie czynności w formie „surowszej” niż przewidziana w ustawie skutkuje zachowaniem określonej dla danej czynności formy prawnej. Przykładowo, zawarcie umowy zbycia przedsiębiorstwa w formie aktu notarialnego spełnia przewidziany w art. 751 KC wymóg ujęcia jej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Już dziś zapraszamy Cię do zapoznania się z kolejnym artykułem, w którym omówimy skutki niedochowania formy czynności prawnych (umów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i skorzystać z pomocy prawnej.

Zapraszamy do kontaktu:

☎ 722 33 55 33 lub 📧 tbn@dogmatsystemy.pl


Zapraszamy również do konsultacji prawnych, związanych z rejestracją i umową spółki, sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.

 Dogmat Systemy Services


Dzisiejszy artykuł został przygotowany, wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy Services.

Kinga Janus
Dyrektor Działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Forma Czynności Prawnej, Część I

Kara Umowna w Umowie.

Pobierz gotowy wzór Umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy