Jak Skutecznie Wypowiedzieć Umowę?

Jak Skutecznie Wypowiedzieć Umowę?

Dziś na konkretnym przykładzie, opiszemy jak skutecznie wypowiedzieć umowę. Wydawać by się mogło, że nie ma nic skompilowanego w wypowiedzeniu umowy, niezależnie od tego jaka jest to umowa. Prawda jest jednak taka, że to właśnie na etapie wypowiadania umów powstają pierwsze błędy, które skutkują dalszymi negatywnymi konsekwencjami.

Jakimi? Postaramy się w dzisiejszej porcji wiedzy przybliżyć. Zaznaczamy jednak, że opisane poniżej zasady i uwagi dotyczą wyłącznie umów cywilnoprawnych i w żadnym wypadku nie można odnosić ich do innych umów, w tym w szczególności do umów o pracę.

Jeżeli chcesz skutecznie wypowiedzieć umowę – spójrz na zapisy doprecyzowujące jej wypowiedzenie

Po pierwsze, jeżeli zdecydowałeś na wypowiedzenie zawartej wcześniej umowy, spójrz do zapisów tejże właśnie umowy. To w niej najczęściej definiowane są najważniejsze parametry jej wypowiedzenia, czyli:

 • kiedy możesz wypowiedzieć?
 • w jaki sposób?
 • w jakich okolicznościach?

Dlaczego?

Najczęstszym błędem jaki spotykamy dochodząc należności z wypowiedzianej umowy,  jest nieskuteczne wypowiedzenie umowy. Nieodpowiednie zapoznanie się z zapisami wypowiedzenia umowy, którą się podpisało i wypowiadanie jej bazując na informacji, znalezionej najczęściej w internecie, skutkuje niedochowaniem należytego wypowiedzenia umowy.

Pamiętajmy zatem, że wiedza zdobyta w internecie, może być przydatna. Z drugiej strony istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie ona w pełni dostosowana do naszej sytuacji.

Na jakie zapisy umowy należy zwrócić uwagę, chcąc ją skutecznie wypowiedzieć?

W każdej umowie sporządzonej zgodnie ze sztuką redagowania umów, powinien znajdować się osobny punkt regulujący kwestie wypowiadania umów. W punkcie tym najczęściej możemy znaleźć zapisy mówiące o tym jaki okres wypowiedzenia należy zastosować, jaka forma wypowiedzenia będzie skuteczna, kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym. Zawiera też dodatkowe regulacje, które są tak samo istotne, jak te dotyczące wypowiedzenia.

Bez wątpienia, należy pamiętać, że umowa z reguły będzie miała pierwszeństwo przed ogólnymi zapisami aktów prawnych. Niewiele jest umów, które są regulowane w akcie prawnym w sposób wiążący, tzw. taki, który nie pozwala na jakiekolwiek zmiany.

Nadrzędną zasadą jest bowiem zasada swobody umów, a akty prawne mają jedynie za zadanie strzec pewnych stałych kwestii. Znaczna większość może być jednak dowolnie kształtowana pomiędzy stronami i wówczas to właśnie ustalenia stron będą wiążące i decydujące.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy zawieraniu umów?

 1. Umowa przewiduje wysłanie wypowiedzenia w formie pisemnej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod rygorem nieważności. Przy takim zapisie, samo wysłanie wypowiedzenia listem poleconym nie będzie wystarczające i umowa nie zostanie skutecznie rozwiązana. A zatem, koniecznym jest załączenie do niej żądania potwierdzenia odbioru.
 2. Umowa zawarta jest pomiędzy Panem X a Panem Y, a pod wypowiedzeniem podpisuje się Pani A. Wówczas jeśli Pani A nie będzie posiadała pełnomocnictwa, to nie ma ona prawa do składania oświadczeń za inną osobę, nawet jeśli jest małżonkiem/małżonką tej osoby.
 3. Pomiędzy stronami zawarte jest kilka umów, a w wypowiedzeniu umowy zawarte jest jedynie oświadczenie „Z dniem 01.08.2022 r. wypowiadam zawartą między nami umowę/umowy”. Takie wypowiedzenie nie będzie skuteczne. W żaden sposób nie wynika z niego jaką umowę/umowy wypowiadamy.
 4. Umowa przewiduje sytuacje kiedy możliwe jest jej wypowiedzenie w trybie natychmiastowym. Zapis zakłada np., że jest to możliwe, jeśli jedna ze stron opóźnia się z płatnością powyżej 14 dni, ale po uprzednim wezwaniu jej do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu na zapłatę. Wypowiadanie umów, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, chociaż ten jest przewidziany w umowie, jest niestety notorycznie popełnianym błędem. Konsekwencje tego są bardzo dotkliwe. Bowiem taka umowa nie zostaje skutecznie wypowiedziana i nadal obowiązuje.

Pamiętaj! Sporządzona umowa, jest po to, aby zabezpieczać interesy wszystkich jej stron. W umowie zawarte są zgodne ustalenia wszystkich stron i niedopuszczalne jest to, aby ich następnie nie przestrzegać. Umowy są po to, aby trzymać się ich postanowień.

Nieskuteczne wypowiedzenie umowy – konsekwencje!?

Musimy zdawać sobie sprawę, że nieskuteczne rozwiązanie umowy może mieć bardzo poważne konsekwencje. Wyobraźmy sobie następującą sytuację:

 1. Pomiędzy spółką A a spółką B zawarta jest umowa współpracy, na bazie, której spółka A zobowiązuje się świadczyć usługi transportowe dla spółki B, na każde żądanie, za wynagrodzeniem ryczałtowym 10.000,00 tys. zł miesięcznie + zwrot kosztów paliwa.
 2. Umowa zawiera zapis, że spółka A może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeśli spółka B spóźnia się z zapłatą powyżej 14 dni i ponadto zostaje jej wyznaczony dodatkowy termin 7 dni na zapłatę.
 3. Spółka B faktycznie spóźnia się 14 dni i spółka A bez wyznaczania dodatkowego terminu wypowiada umowę w trybie natychmiastowym. Przestaje tym samym świadczyć usługi transportowe, pomimo otrzymywania zleceń od spółki B.
 4. Po upływie 3 miesięcy, spółka A dostaje od spółki B wezwanie do zapłaty kwoty 100.000,00 tys. zł. Na wezwaniu wyszczególniona została kwota 30.000,00 zł jaką spółka A musiała więcej zapłacić za znalezienie zastępcy na miejsce spółki A, po wyższej cenie oraz kwota 70.000,00 zł tytułem odszkodowania za karę umowną jaką spółka B musiała zapłacić na rzecz swojego kontrahenta za niedostarczenie na czas towaru.

Wydawać by się mogło, że opisana sytuacja jest tylko w naszej wyobraźni. Jednak w praktyce jest zupełnie inaczej. Takie i wiele innych, podobnych do siebie sytuacji  są codziennością i to wcale nie rzadką. Podsumowując, opisany przykład: spółka A jest na przegranej pozycji i z dużym prawdopodobieństwem będzie musiała zapłacić na rzecz spółki B kwotę 100.000,00 zł. Jeżeli polubownie, w drodze negocjacji spółki nie dojdą do porozumienia, to rozpoczęty proces sądowy zakończy się na korzyść spółki B.

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę – Podsumowanie

Jeżeli wypowiadasz umowę, przed przygotowanie jej wypowiedzenia, sprawdź dobrze zapisy regulujące jej wypowiedzenie. A co kiedy w umowie nie ma doprecyzowanych zapisów (chociaż bardzo rzadko się to zdarza)? Sprawdź koniecznie regulacje przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i postępuj zgodnie z nimi.


Spójrz co możemy dla Ciebie zrobić?

#Doświadczenie #Zespół #Sukces #PonadPrzeciętnaSkuteczność

A jeżeli i Ty chciałbyś skorzystać z naszego wsparcia, sprawdzić jak działamy i jaką skuteczność osiągamy.


Zapraszamy Cię do kontaktu:

722 33 55 33 lub 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Możesz również skorzystać z konsultacji prawnych, związanych z weryfikacją lub sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.

 Dogmat Systemy Services


Kinga Janus
Dyrektor Działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Sprawdź Klienta i Ustal Limit Kupiecki

Aktualizacja Odsetek Ustawowych

Pobierz gotowy wzór Umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy