Category "Porady dla Przedsiębiorców"

Każdy z przedsiębiorców powinien pamiętać, że wiarygodność kontrahenta oraz weryfikacja zawieranej z nim umowy to obligatoryjne czynności, które powinien wykonać zanim wystawi pierwszą fakturę sprzedaży!

W pierwszej kolejności należy pamiętać aby ustalone wcześniej warunki czy uzgodnienia sporządzić w formie pisemnej. Jeżeli dokumenty dotyczące współpracy przygotowuje druga strona umowy lub kontraktu, dobrze zapoznajmy się z nimi za nim cokolwiek podpiszemy! Zweryfikujmy czy przygotowana umowa zabezpiecza nasze interesy – jako wierzyciela! Prawidłowo przygotowana umowa pozwoli w przyszłości uniknąć przykrych  konsekwencji finansowych.

Kolejnym krokiem przed zawarciem zweryfikowanej już wcześniej umowy to sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, z którym zawieramy wspomnianą umowę.

Podstawowym źródłem informacji i pierwszą czynnością rozpoczynającą weryfikację są bezpłatne rejestry CEIDG, KRS oraz Portal Podatkowy.

 • CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w której znajdują się informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wystarczy wpisać nr NIP.

 • KRS to Krajowy Rejestr Sądowy, znajdują się w nim informacje o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, innych organizacjach społecznych i zawodowych, fundacjach oraz samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także dłużnikach niewypłacalnych.

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Wystarczy wpisać nr NIP.

 • Kolejnym krokiem jest sprawdzenie podmiotu czy jest aktywnym podatnikiem VAT, możemy tego dokonać na Portalu Podatkowym.

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1

Wystarczy wpisać nr NIP.

Po zakończeniu podstawowej weryfikacji przechodzimy do sprawdzenia historii płatniczej kontrahenta, która jest nadrzędną informacją potwierdzającą jakim płatnikiem jest nasz kontrahent. Dzięki tej weryfikacji uzyskamy nie tylko negatywne wpisy, ale również pozytywne, które coraz częściej przekazywane są przez współpracujących kontrahentów i dodatnio wpływają na rozpoczęcie współpracy.

Aby weryfikacja kontrahenta była jak najbardziej wiarygodna, rekomendujemy pozyskanie informacji  z kilku niezależnych źródeł:

 • Bazy BIG
 • Giełd Wierzytelności
 • Portale branżowe również są dodatkowym i cennym źródłem wiedzy

W zależności od kwoty transakcji weryfikację możemy poszerzyć też o podmioty powiązane, w tym Członków Zarządu, Prokurentów występujących w innych podmiotach, również dokonać weryfikacji ruchomości, nieruchomości czy praw majątkowych.

Co daje przedsiębiorcy systematyczna weryfikacja kontrahenta?

 • Chroni przed nieuczciwym przedsiębiorcą/kontrahentem
 • Wspiera w negocjacjach handlowych
 • Zapobiega zatorom płatniczym i utracie płynności finansowej
 • Daje możliwości natychmiastowego skorzystania z oferty finansowania bez zbędnych formalności (Faktoring+)
 • Pewność, że za wykonaną pracę otrzymasz środki w uzgodnionym terminie!

Warto zlecić weryfikację kontrahenta wyspecjalizowanej firmie, a przygotowany raport handlowy, zawierać będzie nie tylko podstawowe dane oraz historię płatniczą, ale także informacje o aktywności podmiotu w sieci, o zgodności proponowanej oferty z zawieraną umową,  rekomendację do zawarcia umowy współpracy oraz do sprzedaży towarów czy usług z odroczonym terminem płatności.

Niestety dane są niepokojące, ponieważ tylko 42% firm czasami sprawdza wiarygodność swoich przyszłych kontrahentów przed podpisaniem umowy, a 27%  nie robi tego wcale![1]

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Sprzedaży, chętnie doradzimy i odpowiemy na każde pytanie!

722 33 55 33,   722 33 55 44

windykacja@dogmatsystemy.pl

Kinga Janus
Dogmat Systemy S.A.

[1]    Indeks Zatorów Płatniczych, Raport BIG Info Monitor.

Windykacja należności to nic innego jak dochodzenie roszczeń, dążenie do odzyskania środków pieniężnych od dłużnika, czyli osoby zobowiązanej do spełnienia wobec nas świadczenia pieniężnego.

Windykacja należności rozpoczyna się jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z potencjalnym kontrahentem, zwana inaczej prewindykacją. To pierwsze czynności, które eliminują współpracę z nieuczciwym kontrahentem oraz zabezpieczają spłatę przyszłych należności.

Do pierwszych działań prewindykacji należy weryfikacja kontrahenta oraz zawartej umowy lub kontraktu, następnie monitoring należności, który potwierdza powstanie zobowiązania u kontrahenta oraz dyscyplinuje go do terminowej spłaty. Prewindykacja to również powiadomienie kontrahenta za pomocą pieczęci prewencyjnej o przekazaniu faktur do monitoringu wyspecjalizowanej firmie.

Jeżeli pomimo wcześniej przeprowadzonych czynności, kontrahent nie uregulował zobowiązania wówczas przystępujemy do czynności windykacji należności, którą dzielimy na:

 • Postępowanie polubowne – wysłanie wezwania do zapłaty z równoczesnym wyznaczeniem ostatecznego terminu spłaty zobowiązania oraz monitoring spłaty zobowiązania.
 • Windykacja terenowa – przeprowadzenie czynności w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności dłużnika, zmierzających do spłaty należności w uzgodnionym i zaakceptowanym przez wierzyciela terminie. W przypadku środków transportu ustalenie miejsca pojazdu oraz przetransportowanie go pod wskazany przez wierzyciela adres lub też asysta przy odbiorze. Czynności windykacji terenowej mobilizują dłużnika do szybkiej spłaty powstałych zobowiązań.
 • Postępowanie sądowe – przygotowanie i złożenie pozwu w przypadku kiedy dłużnik nie ureguluje zadłużenia w wyznaczonym terminie, wskazanym przez wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty uzupełnionego o klauzulę wykonalności. Uzyskany tytuł wykonawczy jest podstawą do rozpoczęcia procesu egzekucji komorniczej.
 • Postępowanie egzekucyjne – rozpoczyna złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do kancelarii komorniczej. Wówczas na wniosek wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela komornik rozpoczyna czynności zmierzające do wyegzekwowania od dłużnika środków na spłatę wierzytelności.
 • Postępowanie karne – zebranie materiału dowodowego przeciwko dłużnikowi w celu udowodnienia popełnienia przestępstwa na rzecz wierzyciela (oszustwa, przewłaszczenia mienia).

Podsumowując omawiany proces zarządzania należnościami oraz analizując wyniki raportu Indeks Zatorów Płatniczych, aż 91% przedsiębiorców  postrzega nieterminowane regulowanie płatności jako poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.

Z czego tylko 47% firm deklaruje, że w celu odzyskiwania należności od kontrahentów posiłkuje się drogą prawną lub/i sądową. [1]

Warto pamiętać, że BIZNES to przede wszystkim współpraca z ludźmi, którzy często mogą negatywnie zaskoczyć nas nieuczciwością lub nieterminową spłatą należności!

Kinga Janus
Dogmat Systemy S.A.

[1]    Indeks Zatorów Płatniczych, Raport BIG Info Monitor 12.2016 r.

Od dnia 13 listopada br. wezwanie dłużnika do zapłaty należności przedsiębiorca może przesłać drogą mailową. Wprowadza je znowelizowana ustawa w ramach tzw. Pakietu Wierzycielskiego i znacznie ułatwia wierzycielowi proces dochodzenia nieuregulowanych w terminie faktur.

Jeżeli wierzyciel chciałby skorzystać z takiej możliwości, ważne jest aby w zawieranej umowie współpracy z kontrahentem uwzględnił odpowiedni zapis precyzujący możliwość przesłania wezwania do zapłaty w formie elektronicznej (e-mailem). Należy wyszczególnić adresy e-mailowe kontrahentów, pod które kierowana będzie wszelka korespondencja. Zmiana ta dotyczy tylko zawieranych umów i kontraktów w obrocie gospodarczym, tylko pomiędzy przedsiębiorcami.

Proponujemy więc przy nowo zawieranych umowach wprowadzić wspomniany zapis, natomiast przy umowach zawartych wcześniej dokonać stosownego zapisu w formie aneksu do umowy.

Z perspektywy przedsiębiorcy jest to nie tylko spore udogodnienie, ale również zmniejszenie kosztów związanych z wysłaniem wezwania do zapłaty listem poleconym.

Pamiętajmy!

Wysłanie wezwania do zapłaty drogą elektroniczną lub tradycyjną (pocztową) nie zawsze mobilizuje dłużnika do spłaty należności.

Regularny monitoring należności  oraz rozmowa z dłużnikiem, w większym stopniu dyscyplinuje go do systematycznej i  terminowej spłaty naszych należności!

Wezwanie dłużnika do zapłaty jest przypomnieniem o powstałym zadłużeniu z wyznaczeniem ostatecznego terminu spłaty i jednoczesnym poinformowaniem o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego lub/i poinformowaniem o dokonaniu wpisu dłużnika do Biur Informacji Gospodarczej.

 

Kinga Janus
Dogmat Systemy S.A.

Faktoring+ finansowanie faktur i idealne wsparcie dla przedsiębiorców wystawiających faktury z terminem płatności dłuższym niż 7 dni.

Długie terminy płatności oraz systematyczne opóźnienia w spłacie faktur doprowadzają wielu przedsiębiorców do balansowania na krawędzi utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Opóźnienia w regulowaniu faktur sprzyjają pogorszeniu relacji biznesowych z kontrahentami, negatywnie też wpływają na wizerunek firmy.

Jeżeli przyjąć, że kontrahent, któremu wystawiamy faktury z terminem płatności 14 dni, reguluje je z reguły po terminie, ale mieści się w 30 dniach od dnia otrzymania towaru czy wykonania usługi, to warto zaproponować wydłużenie terminu płatności np. do 30 dni. A wystawiane faktury z wydłużonym terminem zgłosić do finansowania w dniu ich wystawienia. W przypadku dłuższych terminów płatności warto również rozważyć wspomniane wcześniej rozwiązanie.

Takie podejście nie tylko wpłynie pozytywnie na relacje z naszym kontrahentem, ale pomoże mu terminowo regulować faktury. Natychmiastowe finansowanie faktur zapewni stały dostęp do gotówki, bez zaciągania skomplikowanych i nie tanich kredytów.

WAŻNE! Dokonując zmiany terminu płatności za dostarczane towaru czy wykonanie usługi, warto uzgodnić z kontrahentem, że zmiana terminu podyktowana jest dostosowaniem się do praktyki płatniczej kontrahenta!

Wspierając przedsiębiorcę w finansowaniu faktur dodatkowo monitorujemy spłatę tych należności, co jest wartością dodaną gdyż nasz Klient nie zawsze ma na to czas. Dyscyplinujemy kontrahentów do terminowej spłaty, dbając o wzajemne relacje przedsiębiorcy z jego kontrahentami.

Faktoring + zabezpiecza przedsiębiorcę przed utratą płynności finansowej, pozwala na terminową wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i naliczonych podatków. A stały dostęp do finansowania wspiera firmę w rozwoju i zwiększa atrakcyjność branży.

To dzięki finansowemu wsparciu przedsiębiorca może „rozwinąć skrzydła” zwiększyć stany magazynowe, poszerzać asortyment, negocjować warunki u swoich dostawców. Powstają nowe możliwości by konkurować na rynku i pozyskiwać nowych kontrahentów!

A oto i inne korzyści jakie daje FAKTORING+

Faktoring + to finansowanie faktur połączone z kompleksową obsługą i zarządzaniem należnościami przedsiębiorcy, to również:

 • Weryfikacja bieżących i przyszłych kontrahentów
 • Potwierdzenie wypłacalności kontrahentów
 • Analiza zawartych umów i kontraktów generujących przyszłe zyski
 • Systematyczny monitoring należności
 • Zwiększona atrakcyjność branży (dłuższe terminy płatności)
 • Pełne wsparcie w dochodzeniu wszystkich Twoich należności

Faktoring staje się coraz bardziej popularny wśród polskich przedsiębiorstw. Według statystyk klienci firm faktoringowych powierzyli w I kwartale 2017 r. podmiotom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów wierzytelności o łącznej wartości 41,4 mld zł. Rok wcześniej obroty branży sięgały 34,3 mld zł. Oznacza to, że rynek faktoringu w Polsce w dalszym ciągu odnotowuje dwucyfrową dynamikę wzrostu.

Obecnie z usługi finansowania faktur korzysta co 10 przedsiębiorca biorąc pod uwagę, że 96% wszystkich polskich firm to mikroprzedsiębiorstwa, które najbardziej narażone są na utratę płynności finansowej. Warto więc zainteresować się wsparciem, które oferuje Faktoring + i „rozwinąć skrzydła”!

Zapraszamy do kontaktu 🙂

Biuro Sprzedaży:
722 33 55 33
722 33 55 44

Kinga Janus
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Dogmat Systemy S.A.

Skuteczna windykacja należności pomoże odzyskać Twoje należności nawet od najbardziej opornego dłużnika.

Dużymi krokami zbliżamy się do końca roku kalendarzowego.  Czy jako przedsiębiorcy zadaliśmy sobie pytanie, czy otrzymaliśmy zapłatę za wszystkie wystawione w tym roku faktury?

Powołując się na dane Biur Informacji Gospodarczej aż 86% przedsiębiorców skarży się na problemy z płatnościami. Rośnie również odsetek firm, w których ponad 50% portfela należności to należności przeterminowane.[1] Najpopularniejszą wymówką przedsiębiorców jest „nie płacę ponieważ mi też nie płacą”.

Czy tego rodzaju wymówki zwalniają firmę od rozpoczęcia czynności windykacji należności? Oczywiście, że NIE !!!

Każdy z przedsiębiorców powinien dbać nie tylko o jakość sprzedawanych towarów i wykonywanych usług, ale w pierwszej kolejności o stan portfela należności swojej firmy. Firmy, którą rozwijał latami z pasją i zaangażowaniem.

Jeżeli sprzedaliśmy towar lub wykonaliśmy usługę, za którą nie otrzymaliśmy pieniędzy, wiemy jakie czynności powinniśmy podjąć aby jak najszybciej odzyskać nasze pieniądze?

Z całą pewnością nie wolno czekać bezczynnie i łudzić się, że któregoś dnia dłużnik przypomnij sobie o naszej fakturze i nagle ją zapłaci. Pamiętajmy, że jeżeli nie rozpoczniemy skutecznej windykacji należności, nie odzyskamy pieniędzy za nasze faktury.

Czym jest w praktyce skuteczna windykacja należności?

To szereg czynności przeprowadzanych etycznie i zgodnie z przepisami prawa dyscyplinujących dłużnika do uregulowania zobowiązania.

To przede wszystkim:

 • Systematyczny kontakt z dłużnikiem przypominający o uregulowaniu zobowiązania
 • Ustalenie warunków spłaty zobowiązania
 • Monitoring spłaty
 • Przygotowanie stosownej dokumentacji i złożenie pozwu o zapłatę należności
 • Uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty
 • Wszczęcie egzekucji komorniczej z jednoczesnym wskazaniem majątku dłużnika (rachunki bankowe, ruchomości, nieruchomości)

Czynności skutecznej windykacji należności przeprowadzane terminowo, systematycznie i konsekwentnie przekładają się na szybkość odzyskania naszych pieniędzy nawet od najbardziej opornego dłużnika.

Nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie czynności windykacji należności, dzięki którym odzyskasz swoje pieniądze!

Zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy odzyskać Twoje należności.

 

Kinga Janus
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Dogmat Systemy S.A.

[1] Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw, 07.2017 r.

Księgowanie kosztów windykacji należności w przypadku przekazania dochodzenia należności wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej, to wydatek, który wierzyciel (przedsiębiorca) otrzymując za wykonaną usługę fakturę VAT zalicza ją do kosztów działalności operacyjnej.

Brak terminowej zapłaty zmusza wielu wierzycieli do podjęcia czynności windykacji polubownej zmierzających do odzyskania w jak najkrótszym czasie swoich należności. Przedsiębiorcy mogą dochodzić należności we własnym zakresie lub mogą też zlecić je firmie zarządzającej wierzytelnościami, czyli firmie windykacyjnej. W przypadku zlecenia dochodzenia należności wynagrodzenie należne firmie windykacyjnej powinno wynikać z umowy zawartej pomiędzy stronami.

Księgowanie kosztów windykacji należności poniesionych przez wierzyciela to wydatki, zaliczane do kosztów działalności operacyjnej. W księgach rachunkowych ich wartość odnosi się więc odpowiednio w ciężar konta 40-2 “Usługi obce” (koszty rodzajowe) i równolegle konto 55-1 „Koszty ogólnego zarządu”  i  490  „Rozliczenie kosztów” -przy założeniu, że firma prowadzi ewidencję kosztów w zespołach  „4”, „5” i „490”.

Jeśli jednostka stosuje konto 30 “Rozliczenie zakupu”, to otrzymaną od firmy windykacyjnej fakturę należy zaksięgować zapisem:

 1. a) wartość brutto usługi:
 • Wn konto 30 “Rozliczenie zakupu”
 • Ma konto 24 “Pozostałe rozrachunki”

(w analityce: Rozrachunki z firmą windykacyjną)

 1. b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
 • Wn konto 22-1 “VAT naliczony i jego rozliczenie”
 • Ma konto 30 “Rozliczenie zakupu”
 1. c) wartość netto usługi windykacyjnej:
 • Wn konto 40-2 “Usługi obce” i równolegle 55-1″Koszty ogólnego zarządu” i 490
 • Ma konto 30 “Rozliczenie zakupu”

Koszty usług świadczonych przez firmę windykacyjną można odnosić w ciężar kosztów działalności operacyjnej zarówno, gdy jednostka korzysta z usług firmy windykacyjnej sporadycznie w odniesieniu do konkretnych należności, jak i w sytuacji, gdy zawarła z firmą windykacyjną umowę ciągłej współpracy i firma windykacyjna kompleksowo zarządza należnościami przedsiębiorstwa.

Jeśli firma windykacyjna potrąci swoje wynagrodzenie bezpośrednio z wyegzekwowanej kwoty, to na rachunek bankowy jednostki zlecającej windykację wpływa należność pomniejszona o wynagrodzenie należne firmie windykacyjnej. W takiej sytuacji jednostka nie dokonuje już zapłaty za wykonaną usługę.

Ponadto, po zaksięgowaniu wpływu wyegzekwowanej przez firmę windykacyjną kwoty w wysokości pomniejszonej o należne jej wynagrodzenie i faktury otrzymanej od tej firmy, na koncie 24 powstanie saldo Ma oznaczające łączną kwotę wierzytelności wyegzekwowanej przez firmę windykacyjną, którą należy przeksięgować na konto dłużnika (zapisem: Wn konto 24 „ Pozostałe rozrachunki , Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce: Rozrachunki z dłużnikiem).

 

Danuta Janus
Główny Księgowy
Dogmat Systemy S.A.

Przedstawiamy II część zasad księgowania faktoringu, tym razem faktoring pełny.

Faktoring pełny, zwany faktoringiem bez regresu, to finansowanie z przeniesieniem ryzyka  niewypłacalności Odbiorcy (dłużnika) na Faktora.

Jeśli jednostka zawarła umowę faktoringu pełnego dochodzi do definitywnego przeniesienia wierzytelności na faktora. Przejmuje on w pełni ryzyko niewypłacalności dłużnika. Wówczas w dacie przejęcia wierzytelności należy ją wyksięgować z ksiąg rachunkowych Faktoranta.

Umowę faktoringu można traktować w taki sam sposób jak sprzedaż wierzytelności. W związku z tym kwotę należną od Faktora zalicza się do przychodów finansowych (art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości). W księgach rachunkowych można ująć to zapisem:

 • Wn konto 24 “Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Faktor)
 • Ma konto 75-0 “Przychody finansowe”

Równolegle wyksięgowuje się wierzytelność z konta rozrachunkowego odbiorcy zapisem:

 • Wn konto 75-1 “Koszty finansowe”
 • Ma konto 20 “Rozrachunki z odbiorcami” (w analityce: Konto imienne Kontrahenta)

Za świadczone usługi faktoringu pełnego Faktor pobiera opłaty, które odnoszone są w ciężar kosztów finansowych. Jeśli jest on podatnikiem VAT, to na fakturach dokumentujących pobraną opłatę nalicza podatek VAT. Ewidencja księgowa takiej faktury w księgach Faktoranta może przebiegać zapisem:

 1. a) wartość brutto
 • Wn konto 30 “Rozliczenie zakupu”
 • Ma konto 24 “Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Faktor)
 1. b) VAT naliczony podlegający odliczeniu
 • Wn konto 22-2 “VAT naliczony i jego rozliczenie”
 • Ma konto 30 “Rozliczenie zakupu”
 1. c) wartość netto
 • Wn konto 75-1 “Koszty finansowe”
 • Ma konto 30 “Rozliczenie zakupu”

Faktor uruchamiając finansowanie z opcją faktoringu pełnego przekazuje na rachunek bankowy Faktoranta kwotę wierzytelności pomniejszoną o należność z tytułu świadczonej usługi. Ewidencja księgowa wpływu tych środków na rachunek bieżący przebiega zapisem:

 • Wn konto 13-0 “Rachunek bieżący”
 • Ma konto 24 “Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Faktor)

Dla naszych stałych Partnerów Biznesowych udzielamy również finansowania w postaci faktoringu pełnego (faktoringu bez regresu), dlatego również przedstawiamy zasady księgowania tego faktoringu.

Miłej lektury

 

Danuta Janus
Główny Księgowy
Dogmat Systemy S.A

Dlaczego monitoring należności jest ważną i podstawową czynnością w każdym przedsiębiorstwie?

To dzięki niemu szybko i skutecznie reagujesz na powstałe opóźnienia. Monitoring należności zwiększa  dyscyplinę płatniczą Twoich Kontrahentów. Jednocześnie pokazuje, że profesjonalnie podchodzisz do monitorowania spłat, że… szanujesz swoją pracę i swoje pieniądze.

Jeżeli Kontrahent, z którym współpracujesz lub rozpocząłeś dopiero współpracę od początku będzie wiedział, że priorytetem dla Ciebie nie tylko są dobre relacje i sprzedaż, ale również terminowy przelew środków za wystawione faktury i kilkukrotnie zostanie o tym poinformowany, wówczas i jego priorytetem będzie terminowe regulowanie Twoich faktur.

Już we wczesnym etapie oczekiwania na zapłatę za wystawione faktury – przeprowadzając skuteczny monitoring należności masz pewność, że zapłata za Twoje faktury nastąpi jeszcze na etapie polubownym. Im dłużej będziesz zwlekał z wykonaniem pierwszych czynności: kontakt telefoniczny, wezwanie do zapłaty tym bardziej rozciąga się w czasie odzyskanie Twoich należności, a każdy dzień działa na Twoją niekorzyść.

Jeżeli jesteś zapracowany i nie zawsze starcza Ci czasu na wykonanie tych czynności lub po prostu nie potrafisz nie przyjąć kolejnych deklaracji spłat Twojego Kontrahenta, z których i tak się nie wywiąże mamy dla Ciebie rozwiązanie:

Skorzystaj z monitoringu należności w Dogmat Systemy S.A., chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń: 722 33 55 33 lub napisz: windykacja@dogmatsystemy.pl

Co zyskujesz przeprowadzając skuteczny monitoring należności ?

 • W krótszym czasie odzyskujesz swoje należności
 • Oszczędzasz czas i pieniądze
 • Minimalizujesz ryzyko kosztów postępowań sądowych
 • Osiągasz lepsze efekty biznesowe
 • Szybciej realizujesz swoje cele
 • Przy stałej współpracy – natychmiast finansujesz swoje faktury
 • Śpisz spokojnie 🙂

Kinga Janus
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Dogmat Systemy S.A.

Copyrights ©2017: Dogmat Systemy | Project by GateOpen