Postępowanie Sanacyjne

Postępowanie Sanacyjne

Postępowanie sanacyjne jest jednym z 4 postępowań restrukturyzacyjnych, dążących do uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika i przywrócenia mu płynności finansowej, szczególnie teraz w sytuacji bardzo specyficznej i trudnej dla wielu przedsiębiorstw. 

Dlatego, w dzisiejszej porcji wiedzy podpowiadamy, w jaki sposób wyjść z trudności, korzystając z prawnych możliwości,  bez konieczności ogłoszenia upadłości.  Zdecydowanie postępowanie sanacyjne jest jedną z możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstwa, a dzięki  odpowiednim działaniom pod kontrolą zarządcy, których celem jest przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, doprowadzenie do ponownego i poprawnego jego funkcjonowania.

Pamiętajmy, że postępowanie sanacyjne to rodzaj postępowania, który otwiera Sąd, wydając postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego, które musi zostać obwieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie Sanacyjne – Zarządca Majątku

W postanowieniu tym sąd wskazuje m.in. osobę zarządcy. Głównym zadaniem zarządcy jest sporządzenie spisu wierzytelności, na co ma 30 dni od dnia otwarcia postepowania sanacyjnego. Umieszczenie wierzytelności w spisie odbywa się bez konieczności jej zgłaszania. Przepisy Prawa restrukturyzacyjnego nie przewidują formalnego trybu dla zgłoszenia wierzytelności do spisu, ponieważ jego sporządzenie odbywa się w oparciu o księgi rachunkowe i inne dokumenty dłużnika. Pamiętajmy, że to w gestii zarządcy leży zawiadomienie wierzycieli o toczącym się postępowaniu.

Główną zasadą postępowania sanacyjnego jest odsunięcie dłużnika od zarządzania majątkiem na rzecz zarządcy. Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika stają się masą sanacyjną.

Zadania Zarządcy w Postępowaniu Sanacyjnym

Zadaniem zarządcy jest także złożenie planu restrukturyzacyjnego w terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego. Plan zawiera m.in.

  • opis przedsiębiorstwa dłużnika
  • analizę przyczyn jego trudnej sytuacji
  • prezentacje planowanej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa.

Zarządca, co do zasady, będzie realizował plan sanacyjny dopiero po zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza. W trakcie postępowania sanacyjnego obligatoryjnie realizuje się ów plan.

Przebieg postępowania sanacyjnego wyznacza dążenie do zgromadzenia wierzycieli, co wymaga wystąpienia następujących zdarzeń: przygotowania i zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego oraz zatwierdzenia spisu wierzycieli i uzyskiwania zgody na udzielnie pomocy publicznej. Postanowienie o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem wydaje sędzia komisarz.

Zgromadzenie wierzycieli zwołuje się przez obwieszczenie, w którym określa się termin, miejsce i przedmiot obrad oraz sposób głosowania. Obwieszczenia dokonuje się co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wierzycieli. Do czasu wdrożenia Rejestru obwieszczeń dokonuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli zatwierdza sąd. Układ wiąże wierzycieli, których wierzytelności według ustawy są objęte układem, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności.

Co do zasady, prowadzenie przeciwko dłużnikowi postępowania restrukturyzacyjnego nie wyłącza możliwości prowadzenia postępowania sądowego, ale UWAGA!  koszty postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzytelności), ale problematyczne może być już uzyskanie jakichkolwiek należności na etapie egzekucyjnym. Przykładowo, w postępowaniu sanacyjnym nie ma możliwości prowadzenia jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku dłużnika skierowanego do masy sanacyjnej.

WAŻNE!

Wierzytelności, powstałe po ogłoszeniu sanacji są traktowane jako nowe wierzytelności i nie wchodzą do masy sanacyjnej. Jednak pamiętajmy, że będzie się liczył dzień ich powstania, a nie dzień ich wymagalności.

Wierzytelności te można procesować sądowo, ale już egzekucyjnie nie – więc jesteśmy na etapie takim, że mamy tytuł wykonawczy i liczymy na to, ze zostanie zapłacony.  A ewentualną egzekucję możemy wszcząć dopiero po zakończeniu sanacji, jeśli należność nie zostanie spłacona.

Obowiązek terminowego regulowania nowych zobowiązań wynika przede wszystkim z tego, że w przypadku postępowania układowego i sanacyjnego, brak bieżącego regulowania zobowiązań rodzi ryzyko umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego (art. 326 ust. 2 p.r.).

A zatem, dla wierzycieli zawierających umowy czy rozpoczynających współpracę – podpowiadamy, że brak terminowej spłaty bieżących zobowiązań wpływa również na ocenę zdolności dłużnika do wykonania układu.

Dlatego w przypadku każdej restrukturyzacji, w tym również sanacji –  dłużnik musi liczyć się z obowiązkiem regulowania bieżących zobowiązań – w przypadku braku ich spłaty ryzykuje umorzeniem postępowania restrukturyzacyjnego i utratą szansy na zawarcie układu z wierzycielami.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i skorzystać z pomocy prawnej.

Zapraszamy do kontaktu:

☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Podpowiemy Tobie w jaki sposób rozpocząć polubowną lub sądową restrukturyzację zadłużenia. 


Zapraszamy również do kontaktu i konsultacji prawnych, związanych z rejestracją i umową spółki, sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz prawnym dochodzeniem należności.

 ☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Dogmat Systemy Services


Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Działalność na Prawach Konsumenta

Czym jest uznanie długu?

Pobierz gotowy wzór UGODY


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument UGODY.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Ugody