Uważaj na Prawne Przedawnienie Należności!

Uważaj na Prawne Przedawnienie Należności!

Prawne przedawnienie należności, to zagadnienie, o którym przypominamy każdego roku wierzycielom, których należności nie zostały jeszcze uregulowane.

Prawne przedawnienie należności z końcem bieżącego roku dotyczy:

  • nieuregulowanych faktur z 2018, 2019 i 2020 roku – w zależności od tego, czego dotyczyła faktura
  • odsetek wymagalnych w 2018 roku od faktur już uregulowanych
  • kosztów odzyskania należności wymagalnych w 2018 roku

Jakie są terminy prawnych przedawnień należności ?

Dla przypomnienia, roszczenia przysługujące przedsiębiorcom z tytułu dokonanej sprzedaży, czy też wynikające z umowy zlecenia lub umowy o świadczenia usług przedawniają się z upływem 2 lat, z tym zastrzeżeniem, że ich termin przedawnienia wydłuża się do końca danego roku kalendarzowego tj. każdorazowo do 31 grudnia.

Natomiast roszczenia z tytułu umowy przewozu, transportu lub użyczenia, czy roszczenia z tytułu umowy spedycji, przedawniają się z upływem 1 roku. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę, na to, że roszczenia, których termin przedawnienia jest krótszy jak 2 lata, przedawniają się z upływem danego okresu, nie przedłużają się do końca danego roku.

Prawne przedawnienie należności “dodatkowych” przysługujących wierzycielowi

Bez wątpienia, wierzyciel ma prawo dochodzić o dłużnika należności dodatkowych. Należności te wynikają z należnych wierzycielowi odsetek ustawowych lub kosztów dochodzenia należności (KON-ów) od uregulowanych już faktur. Należności dodatkowe przedawniają się z końcem roku kalendarzowego, w okresie 3 lat od daty ich wymagalności. A zatem, odsetki i KON-y wymagalne w 2018 roku, które nie zostały uregulowane dobrowolnie również przedawnią się z końcem 2021 roku.

O wszystkich roszczeniach oraz o terminach ich przedawnień piszemy TUTAJ

Dlaczego ważne jest pilnowanie terminów przedawnień?

Każda wierzytelność ma określony prawem czas na ich prawne dochodzenie, po tym terminie uregulowanie należności będzie wynikało tylko z tzw. „dobrej woli” dłużnika.

Z doświadczenia wiemy, że zadłużeni klienci, którzy pomimo trudności z płynnością finansową i zawirowań, które ich spotkały prowadząc działalność gospodarczą, chcą i regulują należności nawet po terminie ich prawnego przedawnienia.

Z pewnością, jest część dłużników, którzy specjalnie czekają aż ich zobowiązania ulegną przedawnieniu. Wówczas po otrzymaniu przypomnienia o zapłacie wymagalnej faktury, podnoszą zarzut prawnego przedawnienia roszczeń, na podstawie art. 117&2 kodeksu cywilnego.

Co przerywa bieg prawnego przedawnienia należności?

Bez wątpienia bieg przedawnienia wierzytelności można przerwać, w skutek czego termin ten biegnie od nowa.

Ustawodawca wskazuje konkretne czynności, które przerywają bieg przedawnienia wierzytelności. Są to czynności polubowne oraz prawne, do których zaliczamy:

  • mediację – celem mediacji jest polubowne rozwiązanie sporu
  • pisemne zawarcie porozumienia /ugody/ i wspólne ustalenie sposobu spłaty powstałego zadłużenia
  • dobrowolna wpłata dłużnika na poczet powstałego zobowiązania
  • rozpoczęcie procesu cywilnego – złożenie pozwu o zapłatę
  • po otrzymaniu klauzuli wykonalności – złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej

Podsumowując, prawne przerwanie biegu przedawnienia należności, może nastąpić:

  • polubownie, kiedy obie strony wykazują chęć porozumienia się
  • prawnie – składając pozew o zapłatę, czy wniosek do komornika celem wszczęcia egzekucji komorniczej.

Z doświadczenia wiemy, że systematyczne monitorowanie należności, wypracowuje priorytet płatniczy u spóźniających się klientów. Dodatkowo w przypadku nie dotrzymywania deklaracji spłat przez monitorowanego klienta, podejmowane są dalsze czynności polubowne, a następnie prawne zmierzające do zapłaty. Dzięki temu eliminujemy ryzyko przedawnienia wierzytelności i niewypłacalności klienta.

DOBRA RADA!

Pamiętajmy! Odzyskanie pieniędzy – to gra na CZAS ! A CZAS w tym przypadku gra na niekorzyść wierzyciela. Zbyt długie oczekiwane na zapłatę i przewlekłość polubownego procesu, może wiązać się z niewypłacalnością zadłużonego klienta.

I nawet jeśli zmieścimy się w terminach przedawnień, złożymy pozew np. po 6 czy 12 miesiącach od terminu wymagalności – to ostatecznie otrzymamy nakaz zapłaty, następnie wystąpimy o klauzulę wykonalności i rozpoczniemy egzekucję. A w drodze egzekucji komorniczej możemy uzyskać informację o niewypłacalności dłużnika,  czyli braku środków pieniężnych i innych składników majątkowych, z których moglibyśmy zaspokoić nasze roszczenie.

Nie Bój się Prosić o Swoje Pieniądze – Systematycznie Monitoruj Należności!


Spójrz co możemy dla Ciebie zrobić?

#Doświadczenie #Zespół #PonadPrzeciętnaSkuteczność #Rzetelność

A jeżeli i Ty chciałbyś skorzystać z naszego wsparcia, sprawdzić jak działamy i jaką skuteczność osiągamy

Zapraszamy Cię do kontaktu:

☎ 722 33 55 33 lub 📧 tbn@dogmatsystemy.pl


Możesz również skorzystać z konsultacji prawnych, związanych z weryfikacją lub sporządzeniem umów współpracy i ich  zabezpieczeniem oraz polubownym i prawnym dochodzeniem należności.

 Dogmat Systemy Services


Kinga Janus
Dyrektor Działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy Services Sp z o.o.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Sukcesy Zespołu DSS

6 Powodów – Dlaczego Warto Przeprowadzić Polubowną Restrukturyzację Zadłużenia

Pobierz gotowy wzór Umowy


Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy Services

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy