Category "Sektor Medyczny"

Prof. Łukasz Szumowski – Nowym Ministrem Zdrowia

Prof. Łukasz Szumowski – Nowym Ministrem Zdrowia. 09 stycznia br. nastąpiły zmiany w składzie Rady Ministrów. Nowym Ministrem Zdrowia został Prof. Łukasz Szumowski z wykształcenia kardiolog-elektrofizjolog oraz profesor nauk medycznych, który życie zawodowe związał z Instytutem Kardiologii w Warszawie.

W 2016 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych również od 2016 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest współtwórcą Naukowej Agencji Wymiany Akademickiej, która rozpoczęła działalność 3 października 2017 r. Głównym celem agencji jest wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej. Z programów stypendialnych i grantowych Naukowej Agencji Wymiany Akademickiej może skorzystać wielu młodych i zdolnych ludzi, nie tylko studenci, doktoranci, ale również instytucje naukowe czy organizacje pozarządowe.

Nowemu Ministrowi Zdrowia Serdecznie Gratulujemy!!!

Mamy również nadzieję, że Prof. Łukasz Szumowski będzie mądrze kierował resortem zdrowia dbając o rozwój systemu opieki zdrowotnej i poprawę dostępności leczenia w Polsce.

Zespół Dogmat Systemy S.A.

Więcej Środków Na Leczenie Pacjentów

W ramach specustawy rząd przeznaczy więcej środków na leczenie pacjentów.
W ramach dodatkowej puli środków w pierwszej kolejności zostanie zwiększona liczba świadczeń, do których są największe kolejki oraz kilkumiesięczne czy kilkunastomiesięczne zapisy.
Środki na leczenie pacjentów w wysokości 2,8 miliarda złotych mają trafić do służby zdrowia w czasie wprowadzania zapowiedzianej już wcześniej zmiany, czyli utworzenia tzw. „sieci szpitali”.

Miejmy nadzieję, że zapowiedziane 2,8 miliarda złotych nie będzie jednorazową akcją promującą sieć szpitali oraz życzmy sobie aby jak najwięcej środków rząd przeznaczał na leczenie pacjentów.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:
https://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/bukiel-o-srodkach-na-siec-szpitali-w-ramach-specustawy,176065,14.html

Paweł Janus
Prezes Zarządu
Dogmat Systemy S.A.

Resort  Zdrowia potwierdził, że likwidacja NFZ została odłożona w czasie. Jak planowano nie nastąpi to w 2018 roku.

Data rozpoczęcia procesu likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia zależna będzie od określenia długości samego procesu.

Ponieważ likwidacja NFZ została odłożona w czasie, nie została więc podjęta, wcześniej wskazywana – ostateczna decyzja o jego rozpoczęciu z dniem 01.01.2018 roku.

Wobec zaistniałej sytuacji NFZ przedstawił projekt planu finansowego na przyszły rok, w którym przewidziany jest wzrost przychodów aż o 15% do kwoty 77,4mld złotych. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową Komisję Zdrowia w dniu 05 lipca 2017 roku.

Jest to bardzo optymistyczna prognoza na bazie obecnych danych makroekonomicznych!

Miejmy nadzieję, że dojdzie do realizacji założonego planu, co w  konsekwencji przyczyni się do zwiększenia wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na:

  • Leczenie Polaków
  • Zapewni większy dostęp do lekarzy specjalistów
  • Jednocześnie poprawi płynność finansową szpitali, a ich dyrektorom  pozwoli z optymizmem patrzeć w przyszłość!

Paweł Janus
Prezes Zarządu
Dogmat Systemy S.A.

Nowa lista „sieci szpitali”. W minionym miesiącu, a dokładnie 27 czerwca dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NFZ opublikowali wykazy lecznic zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. “sieci szpitali”.

Wykazy będą obowiązywały od 01 października 2017 r. do 30 czerwca 2021 r.

Jednostki te będą finansowane w formie ryczałtu, którego wysokość wylicza się na podstawie liczby i struktury świadczeń udzielonych w poprzednich okresach. W pierwszym kwartale funkcjonowania „sieci szpitali”, przyjęte są świadczenia wykonane przez lecznice w 2015 roku. Przeliczone jednak wg ceny obowiązujących w dniu wejścia w życie sieci. Ryczałt jest wyliczony według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, który jest jednakowy dla wszystkich szpitali.

Dodatkowo finansowane będą świadczenia takie jak:

  • endoprotezy stawu biodrowego i stawowego,
  • świadczenia związane z leczeniem onkologicznym,
  • programy lekowe,
  • udzielanie pomocy w przypadku zawału.

Pozostałe lecznice, które nie zakwalifikowały się do „sieci szpitali”, będą mogły uzyskać kontrakty na leczenie poprzez udział w konkursach.

W przypadku szpitali szczególnie istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców danego regionu dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Zdrowia, będzie mógł wskazać taki szpital do „sieci szpitali”, pomimo niespełniania wszystkich kryteriów kwalifikacji.

Powodzenia! Najważniejsze by wszystko sprawnie funkcjonowało, aby zapewnić odpowiednią opiekę zdrowotną wszystkim, którzy będą jej potrzebować.

Paweł Janus
Prezes Zarządu
Dogmat Systemy S.A.

Stanowisko Dogmat Systemy S.A. – firmy finansującej sektor medyczny

Dogmat Systemy jako spółka zajmująca się finansowaniem sektora medycznego systematycznie analizuje statystyki dotyczące zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Na podstawie opublikowanych danych Ministerstwa Zdrowia na koniec 2016 roku nastąpił wzrost wartości zobowiązań SPZOZ o 3,29%. Wartość zobowiązań na koniec 2016 r. to 11,169 mld zł. Rok wcześniej wartość ta wynosiła 10,813 mld zł. Warto podkreślić, że udział zobowiązań wymagalnych na koniec 2016 r. wyniósł 1,811 mld zł i był o 3,25% wyższy niż rok wcześniej. Dane te jednoznacznie pokazują, jak wielkie jest zapotrzebowanie na dodatkowe źródła finansowe w ochronie zdrowia, w tym również zwiększenie nakładów z budżetu państwa.

Wzrost zobowiązań wymagalnych zwłaszcza wobec dostawców szpitalnych stanowi  ryzyko utraty płynności finansowej przez te podmioty!

Pozyskanie środków obrotowych przez dostawców w drodze cesji wierzytelności, faktoringu lub przekazanie swoich należności jako zabezpieczenie pod kredyty i pożyczki ogranicza art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, uzależniając tego typu operacje od uzyskania zgody organu założycielskiego tworzącego SPZOZ (organy założycielskie bardzo często ignorują wnioski wierzycieli o zgodę na cesję lub odmawiają wydania takiej zgody).

Podsumowując, jeżeli w dalszym ciągu utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa zobowiązań wymagalnych oraz ograniczenia ustawowe nie ulegną zmianie, sytuacja ta może zmusić dostawców do podejmowania radykalnych decyzji o wstrzymywaniu dostaw, wstrzymywaniu realizacji usług oraz kierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego. Takie działania narażą szpitale na dodatkowe koszty, jak również nasuwa się pytanie: Co z dyscypliną finansów publicznych?

Zdaniem Dogmat Systemy S.A. zniesienie wspomnianego ograniczenia pozytywnie wpłynie na cały sektor medyczny, a w szczególności poprawi sytuację szpitali. Natomiast koszt finansowania w całym rozrachunku będzie ostatecznie niższy. Zresztą każda jednostka szpitalna musi zapłacić swoje zobowiązania i nie ma znaczenia czy jest to wierzyciel pierwotny czy firma finansowa, faktoringowa czy bank.

 

Paweł Janus
Dogmat Systemy S.A.
Prezes Zarządu

Od wielu lat debatuje się o koniecznych zmianach w ochronie zdrowia. Po ostatnich wyborach parlamentarnych minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wraz ze swoim zespołem wdraża nową wizję funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Zmiany polegają na:

  • wprowadzeniu terminologii z „ochrony zdrowia” na  „służbę zdrowia”,
  • likwidacji NFZ,
  • powrotu do budżetowego systemu finansowania szpitali oraz utworzenia tzw. „Sieci szpitali”.

Po wielu miesiącach prac, budząca wiele kontrowersji ustawa wprowadzająca sieć szpitali, trafiła do podpisu Prezydenta RP. Pomimo wielu krytycznych głosów większości środowisk społecznych związanych z ochroną zdrowia, można założyć, że ustawa ta zostanie podpisana. Pracodawcy RP, BCC i Konfederacja Lewiatan zaapelowali do Prezydenta o zawetowanie ustawy wprowadzającej tzw. sieć szpital. Zwracają uwagę, że przyjęte w niej rozwiązania są krytykowane przez środowiska medyczne, zarządzających podmiotami leczniczymi oraz szereg organizacji praw pacjentów.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:

Pracodawcy RP, BCC i Lewiatan apelują do prezydenta o weto ws. sieci szpitali

Paweł Janus
Prezes Zarządu
Dogmat Systemy S.A.

Copyrights ©2017: Dogmat Systemy | Project by GateOpen