Prewindykacja oraz Windykacja należności

Prewindykacja oraz Windykacja należności

Windykacja należności to nic innego jak dochodzenie roszczeń, dążenie do odzyskania środków pieniężnych od dłużnika, czyli osoby zobowiązanej do spełnienia wobec nas świadczenia pieniężnego.

Windykacja należności rozpoczyna się jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z potencjalnym kontrahentem, zwana inaczej prewindykacją. To pierwsze czynności, które eliminują współpracę z nieuczciwym kontrahentem oraz zabezpieczają spłatę przyszłych należności.

Do pierwszych działań prewindykacji należy weryfikacja kontrahenta oraz zawartej umowy lub kontraktu, następnie monitoring należności, który potwierdza powstanie zobowiązania u kontrahenta oraz dyscyplinuje go do terminowej spłaty. Prewindykacja to również powiadomienie kontrahenta za pomocą pieczęci prewencyjnej o przekazaniu faktur do monitoringu wyspecjalizowanej firmie.

Jeżeli pomimo wcześniej przeprowadzonych czynności, kontrahent nie uregulował zobowiązania wówczas przystępujemy do czynności windykacji należności, którą dzielimy na:

  • Postępowanie polubowne – wysłanie wezwania do zapłaty z równoczesnym wyznaczeniem ostatecznego terminu spłaty zobowiązania oraz monitoring spłaty zobowiązania.
  • Windykacja terenowa – przeprowadzenie czynności w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności dłużnika, zmierzających do spłaty należności w uzgodnionym i zaakceptowanym przez wierzyciela terminie. W przypadku środków transportu ustalenie miejsca pojazdu oraz przetransportowanie go pod wskazany przez wierzyciela adres lub też asysta przy odbiorze. Czynności windykacji terenowej mobilizują dłużnika do szybkiej spłaty powstałych zobowiązań.
  • Postępowanie sądowe – przygotowanie i złożenie pozwu w przypadku kiedy dłużnik nie ureguluje zadłużenia w wyznaczonym terminie, wskazanym przez wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty uzupełnionego o klauzulę wykonalności. Uzyskany tytuł wykonawczy jest podstawą do rozpoczęcia procesu egzekucji komorniczej.
  • Postępowanie egzekucyjne – rozpoczyna złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do kancelarii komorniczej. Wówczas na wniosek wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela komornik rozpoczyna czynności zmierzające do wyegzekwowania od dłużnika środków na spłatę wierzytelności.
  • Postępowanie karne – zebranie materiału dowodowego przeciwko dłużnikowi w celu udowodnienia popełnienia przestępstwa na rzecz wierzyciela (oszustwa, przewłaszczenia mienia).

Podsumowując omawiany proces zarządzania należnościami oraz analizując wyniki raportu Indeks Zatorów Płatniczych, aż 91% przedsiębiorców  postrzega nieterminowane regulowanie płatności jako poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.

Z czego tylko 47% firm deklaruje, że w celu odzyskiwania należności od kontrahentów posiłkuje się drogą prawną lub/i sądową. [1]

Warto pamiętać, że BIZNES to przede wszystkim współpraca z ludźmi, którzy często mogą negatywnie zaskoczyć nas nieuczciwością lub nieterminową spłatą należności!

Kinga Janus
Dogmat Systemy S.A.

[1]    Indeks Zatorów Płatniczych, Raport BIG Info Monitor 12.2016 r.

Copyrights ©2017: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Chroń swój interes i odbierz 10% zniżkę!

Zapisz się do newslettera, płać mniej za dochodzenie należności i bądź na bieżąco z wiedzą, dzięki której ochronisz swoje finanse i poczujesz spokój.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)