Wzrost Wartości Zobowiązań Szpitalnych!

Wzrost Wartości Zobowiązań Szpitalnych!

Stanowisko Dogmat Systemy S.A. – firmy finansującej sektor medyczny

Dogmat Systemy jako spółka zajmująca się finansowaniem sektora medycznego systematycznie analizuje statystyki dotyczące zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Na podstawie opublikowanych danych Ministerstwa Zdrowia na koniec 2016 roku nastąpił wzrost wartości zobowiązań SPZOZ o 3,29%. Wartość zobowiązań na koniec 2016 r. to 11,169 mld zł. Rok wcześniej wartość ta wynosiła 10,813 mld zł. Warto podkreślić, że udział zobowiązań wymagalnych na koniec 2016 r. wyniósł 1,811 mld zł i był o 3,25% wyższy niż rok wcześniej. Dane te jednoznacznie pokazują, jak wielkie jest zapotrzebowanie na dodatkowe źródła finansowe w ochronie zdrowia, w tym również zwiększenie nakładów z budżetu państwa.

Wzrost zobowiązań wymagalnych zwłaszcza wobec dostawców szpitalnych stanowi  ryzyko utraty płynności finansowej przez te podmioty!

Pozyskanie środków obrotowych przez dostawców w drodze cesji wierzytelności, faktoringu lub przekazanie swoich należności jako zabezpieczenie pod kredyty i pożyczki ogranicza art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, uzależniając tego typu operacje od uzyskania zgody organu założycielskiego tworzącego SPZOZ (organy założycielskie bardzo często ignorują wnioski wierzycieli o zgodę na cesję lub odmawiają wydania takiej zgody).

Podsumowując, jeżeli w dalszym ciągu utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa zobowiązań wymagalnych oraz ograniczenia ustawowe nie ulegną zmianie, sytuacja ta może zmusić dostawców do podejmowania radykalnych decyzji o wstrzymywaniu dostaw, wstrzymywaniu realizacji usług oraz kierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego. Takie działania narażą szpitale na dodatkowe koszty, jak również nasuwa się pytanie: Co z dyscypliną finansów publicznych?

Zdaniem Dogmat Systemy S.A. zniesienie wspomnianego ograniczenia pozytywnie wpłynie na cały sektor medyczny, a w szczególności poprawi sytuację szpitali. Natomiast koszt finansowania w całym rozrachunku będzie ostatecznie niższy. Zresztą każda jednostka szpitalna musi zapłacić swoje zobowiązania i nie ma znaczenia czy jest to wierzyciel pierwotny czy firma finansowa, faktoringowa czy bank.

 

Paweł Janus
Dogmat Systemy S.A.
Prezes Zarządu

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2018: Dogmat Systemy | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy