Pomoc dla Przedsiębiorców – Tarcza Antykryzysowa 2.0

Pomoc dla Przedsiębiorców – Tarcza Antykryzysowa 2.0

Pomoc dla przedsiębiorców – tarcza antykryzysowa 2.0

W piątek (17.04.2020 r.) w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. „tarcza antykryzysowa 2.0”. Weszła ona w życie w dniu następnym, tj. 18 kwietnia. W poniższym artykule zajmiemy się omówieniem głównych postanowień tego aktu prawnego i sprawdzimy, jaką gwarantowaną pomoc  dla przedsiębiorców przewiduje Państwo.

Podmioty objęte regulacją w ramach tarczy antykryzysowej 2.0

Tarczę stosuje się do przedsiębiorców, rozumianych jakoosoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujących działalność gospodarczą” (zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców jest to „zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”). Jako przedsiębiorców uwzględnia się także „wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”. Założeniem drugiej tarczy antykryzysowej jest określenie zasad, warunków i trybu oferowania wspomnianym podmiotom wsparcia niezbędnego dla ich dalszego działania, które zostało zagrożone w związku z różnymi przepisami dotyczącymi zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Oczywistym jest więc, że tarczę stosujemy tylko do tych podmiotów, których trudna sytuacja finansowa jest następstwem polityki państwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, co wynika wprost z ustawy.

Pomoc dla przedsiębiorców w ramach tarczy –  podmiot udzielający pomocy i określenie trybu pomocy

Pomoc udzielana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną (w skrócie ARP S.A., posiadającą 100-procentowy udział Skarbu Państwa) oraz spółkę zależną ARP S.A., której powierzono wykonywanie zadań z zakresu wsparcia przedsiębiorców (m.in. jest to ARP Leasing Sp. z o.o.). Obejmować ma ona okres nawet do 12 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, chyba że przedsiębiorca szybciej upora się z negatywnymi skutkami ekonomicznymi, wynikającymi z podejmowanych przez ustawodawcę regulacji (co wynika z art. 4 tarczy antykryzysowej 2.0).

Pomoc udzielana jest w trybie wnioskowym, co oznacza, że ubieganie się o nią wymaga złożenia odpowiedniego pisma do ARP S.A.. Jego elementy określa art. 10 tarczy antykryzysowej 2.0. Co istotne, sam wniosek i zainicjowane przez niego postępowanie, może być prowadzone w formie elektronicznej. Złożony przed przedsiębiorcę wniosek powinien zostać rozpatrzony w przeciągu 14 dni, jednakże termin ten może ulec wydłużeniu, gdyż jest jedynie terminem instrukcyjnym. Jeżeli pismo zostanie odrzucone, to nie można go ponownie wnieść w oparciu o te same przesłanki.

Pomoc dla przedsiębiorców – umowa wsparcia

Efektem udanego postępowania wnioskowego jest zawarcie z ARP. S.A. umowy wsparcia. Zawierana jest ona z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, co oznacza, że  umowa zacznie wywoływać skutki prawne w momencie, kiedy beneficjent wsparcia ustanowi i przekaże Agencji wymagane zabezpieczenia. Co istotne, umowa może dopuszczać kontrolę jej należytego wykonywania oraz zasady odpowiedzialności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem postanowień. ARP S.A. udostępnia wzory umów wsparcia, co oznacza, że mają one formę umów adhezyjnych.

Pomoc dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej 2.0 – formy wsparcia

W art. 6 omawianej ustawy ustawodawca określa formy wsparcia dla przedsiębiorców. Wskazuje m.in. na pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz leasing, jednakże nie jest to katalog zamknięty. W grę wchodzą wszelkie formy zwrotnych instrumentów finansowych, o ile tak umówią się strony. Tarcza określa, że pomoc przyjmować ma wypłatę poszczególnych transz przybranej formy wsparcia, chyba że umowa jest umową leasingu, bądź też wymaga przekazania finansowania w całości lub jest to uzasadnione okolicznościami jej udzielenia.

Jak to wygląda w praktyce?

ARP S.A. i ARP Leasingi Sp. z o.o. zapowiedziały udostępnienie następujących instrumentów: refinansowanie umów leasingowych dla sektora transportu drogowego, pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym oraz pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP. ARP S.A. ma „w najbliższych dniach” udostępnić Portal Klienta, w którym możliwe będzie złożenie wniosków. Natomiast same wzory umów są już dostępne do sprawdzenia na stronie internetowej Agencji.

Pomoc dla przedsiębiorców – zmiany w zakresie świadczenia postojowego

Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadza kilka nowości w zakresie przyznawania świadczenia postojowego. Do tej pory można było ubiegać się o nie tylko raz, zaś w  wyniku zmian można uzyskać je nawet trzykrotnie (łączna kwota wynosi 6240 zł).

Ustawa dodała zupełnie nowy artykuł (art. 15 zua) do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z nim, do przyznania ponownego świadczenia wystarczy oświadczenie osoby uprawnionej, która wcześniej je dostała. Należy w nim wykazać, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o pierwsze świadczenie postojowe nie uległa poprawie. Wypłata kolejnego świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty pierwszego świadczenia.

Zniesienie wymogu uzyskania określonego przychodu

Ustawodawca zdecydował się również zrezygnować z wymogu uzyskania przez przedsiębiorcę przychodu nie wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS z miesiąca poprzedzającego miesiąc wniesienia wniosku. Oznacza to tyle, że zniesiony został limit przychodu w staraniach o uzyskanie świadczenia postojowego.

Ostatnia zmiana dotyczy osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Świadczenie postojowe przysługuje im, jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r., a nie jak wcześniej przed 1 lutego.

Pomoc dla przedsiębiorców- zmiany w zakresie zwolnienia ze składek ZUS

Płatnik składek może odtąd domagać się za pomocą wniosku zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty z tytułu składek wskazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Warunkiem jest, że na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Uwaga – liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.

Dodatkowo, na wniosek płatnika składek, który jest spółdzielnią socjalną, zwalnia się go z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS (należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.) wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Również przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia, mogą starać się o zwolnienie ze składek ZUS.

WAŻNE! Składki opłacone ulegają zwrotowi

Zgodnie z art. 113 tarczy antykryzysowej 2.0 „zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi”. W tej kwestii ustawodawca odsyła nas do art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zmiany dotyczące pożyczki ze środków Funduszu Pracy

Mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. może wystąpić z wnioskiem do powiatowego urzędu pracy o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Nowa tarcza wprowadza zmiany w zakresie umorzeń tych pożyczek – ulega ona umorzeniu (wraz z odsetkami), pod warunkiem, że mikoprzedsiębiorca złoży odpowiedni wniosek i będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Zrezygnowano więc z warunku niezmniejszania stanu zatrudnienia. Przychód z tytułu umorzonej pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Do pożyczek udzielonych do dnia 18 kwietnia stosuje się nowe przepisy.

Zamieszczamy link do strony, na której można złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej pożyczki:

Przejdź na stronę i złóż WNIOSEK   

Podsumowując dzisiejszą porcję wiedzy, zdajemy sobie sprawę, że pomoc przedstawiona w formie tarczy antykryzysowej 2.0 jest niewystarczająca, nie każdy będzie mógł z niej w pełni skorzystać. Niemniej jednak warto zapoznać się i skorzystać w obszarze, w którym Twoja firma kwalifikuje do złożenia wniosku o wsparcie, na podstawie przyjętych parametrów.


Życząc zdrowia, spokoju i wytrwałości w walce z pandemią , pozostańmy w domach i uszanujmy pracę personelu medycznego oraz pozostałych osób, które dla nas pozostać w domu nie mogą!

 #zostańwdomu #StopCovid19

Dogmat Systemy S.A.

 


Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej i z większym spokojem poprowadzić swój biznes, zadzwoń lub napisz do nas:

☎   722 33 55 33  📧 tbn@dogmatystemy.pl

Podpowiemy Tobie, w jaki sposób weryfikować wiarygodność Klientów, doradzimy, co należy zrobić, kiedy, pomimo braku zapłaty za faktury, musisz zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć swoją firmę.


Dzisiejszy artykuł został przygotowany wspólnie z działem prawnym Dogmat Systemy S.A.

Kinga Janus
Dyrektor działu Sprzedaży
i Obsługi Klienta w rodzinnej firmie

Dogmat Systemy S.A.

Jesteśmy po to, by ułatwiać Twoją pracę. Zacznij działać już od dziś!
☎ 722 33 55 33 lub napisz: 📧 tbn@dogmatsystemy.pl

Sięgaj po więcej:

Kompleksowe Zarządzanie Należnościami

Tarcza Antykryzysowa w Prawie Medycznym

Pobierz gotowy wzór umowy


 

 

Wysokich Lotów!

Dogmat Systemy S.A.

Wesprzyj i udostępnij!

Copyrights ©2021: DOGMAT Systemy Services Sp. z o.o. | Project by GateOpen

Wesprzyj i udostępnij!

Przygotowaliśmy dla Ciebie Kalkulator Przedsiębiorcy. Dzięki niemu szybko sprawdzisz, czy tracisz firmowe pieniądze i jak możesz to zmienić.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Kalkularor Przedsiębiorcy

Przygotowaliśmy dla Ciebie BEZPIECZNĄ Umowę Współpracy.
Wypełnij formularz i pobierz dokument.

Akceptuję regulamin. Przeczytaj.

Zgoda na kontakt mailowy Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Dogmat Systemy S.A. odbieranych na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych w szczególności takich jak telefon, komputer, tablet lub smartfon. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.
Zgoda na przetwarzanie danych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne we wskazanych wyżej celach marketingowych przez Dogmat Systemy S.A. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zgoda na kontakt telefoniczny Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Dogmat Systemy S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, komputerów, tabletów lub smartfonów, dla celów marketingu bezpośredniego przedstawionego w komunikacji głosowej na podany przeze mnie numer. Udzielona w tym miejscu zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili.

Kliknij w ikonę i pobierz

Wzór
Umowy współpracy